Forretningsorden for Daginstitutionen Sejs/Laven

1. Institutionslederen og formanden aftaler dagsorden.

2. Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest 4 dage før mødet. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker et punkt på dagsordenen kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.

3. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de tre enheder. Stedet fremgår af dagsordenen.

4. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, gives besked til formanden og institutionslederen.

5. Bestyrelsesformanden er mødeleder og sørger for, at dagsorden følges og tidsrammen overholdes.

6. Referatet skrives på en bærbar computer. Det rundsendes på mail og bestyrelsesrepræsentanterne godkender det på mail til institutionslederen inden det offentliggøres. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ingen indsigelser er indenfor 3 dage. Referent jobbet går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Undtaget er formanden og næstformanden.

7. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt reglerne om tavshedspligt i henhold til straffelovens paragraf 152. Ved indtræden i bestyrelsen underskrives en tavshedserklæring.

8. Der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på afdelingernes årlige forældremøde i oktober. Samtidig vælges forældre til afdelingernes forældreråd. Et bestyrelsesmedlem fra hver enhed, er kontaktperson for forældrerådet.

9. For at skabe kontinuitet i bestyrelsen, deltager 1. suppleanten i møderne uden stemmeret.