Forretningsorden

Daginstitutionen Sejs/Laven Januar 2016-2017

Forretningsorden for Daginstitutionen Sejs/Laven

1. Institutionslederen og formanden aftaler dagsorden.

2. Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelses-medlemmerne via mail senest 4 dage før mødet. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker er punkt på dagsordenen kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.

3. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de tre enheder. Stedet fremgår af dagsordenen.

4. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, gives besked til   formanden og institutionslederen.

5. Bestyrelsesformanden er mødeleder og sørger for, at dagsorden følges og tidsrammen overholdes.

6. Referatet skrives på en bærbar computer. Det rundsendes på mail og bestyrelsesrepræsentanterne godkender det på mail til formanden inden det offentliggøres. Referent jobbet går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Undtaget er formanden og næstformanden.

7. Der vælges en repræsentant for hver enhed som    kontaktperson, hvis ledelsen har behov for at drøfte et    spørgsmål som udelukkende vedrører den pågældende enhed. Hvis spørgsmålet er af mere generel karakter kontakter ledelsen bestyrelsesformanden.

8. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt reglerne om tavshedspligt i henhold til straffelovens paragraf 152. Ved indtræden i bestyrelsen underskrives en tavshedserklæring.

9. Der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på    afdelingernes årlige forældremøde i oktober. Samtidig vælges forældre til afdelingernes forældreråd. Et bestyrelsesmedlem fra hver enhed, er kontaktperson for forældrerådet.

10. For at skabe kontinuitet i bestyrelsen, deltager 1. suppleanten i møderne uden stemmeret.