Julsøhaven

 

Julsøhaven ligger i nærheden af skøn natur, busstoppested til Silkeborg, tæt på Sejs skole, sportspladsen og Multihuset.

Børnehuset Julsøhaven er en integreret daginstitution og er normeret til 60 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Vuggestue og børnehave er fordelt i 4 huse, hvor hver del har egen legeplads.

I Julsøhaven er der ansat pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælper, inklusionspædagog, køkken ansvarlige og Daglig leder.

Pædagogerne har det overordnede ansvar for børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling i vuggestuen og børnehaven og har et tæt samarbejde med forældrene. Vi møder det enkelte barn og familie med anerkendelse, åbenhed og empati. Vi tilrettelægger vores hverdag i institutionen ud fra børnenes nærmeste udviklingszone og behov ved at skabe læringsmiljøer og pædagogik, der tilgodeser alle børns behov for udvikling og læring.

Alle børn trivselsvurderes minimum to gange om året. Det giver bedre mulighed for at få øje på børn, der har det svært og det bliver mere tydeligt, hvilke tiltag vi skal prioritere for at få et barn i trivsel igen. Forældre er i dette samarbejde en vigtig ressource og vil blive inddraget. Få mere information om Trivsel på tværs.

Børnene er aldersopdelt, hvor hver gruppe har en stue og har faste voksne tilknyttet. Vi har aldersopdelt børnene for at give børnene en hverdag, hvor der er mulighed for at planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter for aldersgruppen, ligesom det ofte giver en tættere og mere direkte interaktion mellem børn og voksne, hvilket fremmer børns læring. Vi vil være et dagtilbud, hvor der sker læring, trivsel, udvikling og vi understøtter børnene på alle niveauer.

Vi har stor fokus på overgangene fra hjem til vuggestuen, fra vuggestue til børnehaven og fra børnehaven til skolen. For at gøre overgangen for barnet så trygt som muligt, har vi et øget samarbejde for at skabe de bedste forudsætninger for barnet starte i vuggestue, børnehave eller i skole. Når det enkelte barn skal starte i vuggestuen, børnehaven eller i skolen, vil vi med besøg og ved aktiviteter give barnet mulighed for at møde det pædagogiske personale, børnene og de fysiske rammer, så barnet føler sig tryg og oplever genkendelighed.

Vores pædagogik og struktur er løbende i forandring, da vi agerer og tilrettelægger vores hverdag, aktiviteter og fokusområder ud fra den dynamik der er i børnegruppen, de givne retningslinjer og lovgivning som f.eks. den styrkede læreplan.

Legepladsen har en stor betydning for de daglige natur-, udelivs og bevægelses oplevelser. Legepladsen udgør et vigtigt uderum og er opdelt til forskellige grupper, aktiviteter og oplevelser. Vi benytter redskaber og steder der tilgodeser forskellige aktiviteter, leg, aldre og kompetencer.

Vi har indrettet legepladsen med mulighed for fordybelse, stille aktiviteter, spisning, eksperimenter med sand og vand, græs og beplantning. For at barnet kan øve sig på grundmotoriske færdigheder er der forskellige redskaber og muligheder for at udfordre krop og sanser.

Vi benytter os af det omkringliggende nærmiljø, med skov, sø, Sindbjerg - Stoubjerg, bus og museums ture til Silkeborg, Multihus og legepladser i nærheden. Desuden benytter børnehaven og de ældste vuggestuebørn spejderhytten Bjørnholt, hvor en gruppe på skift har base på ugeplan.    

Læs mere om Julsøhaven

Vuggestuen: 

I Julsøhavens vuggestue har vi 5 stuer.

  • Mumitrolde, Rumpetrolde, Bjergtrolde og Skovtrolde

På disse stuer er børnene fra 0 – 2,4 år

  • Stortroldene, hvor børnene er i alderen 2,4 - 3 år

Pædagogikken er i høj grad målrettet til gruppernes behov og interesse.

Vi har fokus på tilvænning til vuggestuen, i en stille og rolig atmosfære. Kodeordene er nærvær, omsorg og relationer.

Derudover lægger vi stor vægt på børnefællesskaber med spontane og strukturerede lege.

Hos Stortroldenes er udfordringer svarende til at blive klar til børnehavelivet. Selvhjulpenhed, socialisering og sproglige udfordringer er her i fokus. For at sikre, at overgangen fra vuggestue til børnehave bliver god og tryg, bliver gruppens børn stille og rolig delagtiggjort i børnehavens hverdag.

Det er vigtigt for os, at de ting der sker i vuggestuen, bidrager til barnets udvikling. Vi er os meget bevidste, om det store pædagogiske ansvar vi står med hver dag.

Den første tid i vuggestuen:

Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan være en svær overgang fra hjem til vuggestue – og det forsøger vi at gøre noget ved.

Derfor holder vi vores vuggestue åben for besøg om formiddagen. Her må det kommende vuggestuebarn og mor eller far komme og lege, sidde med ved bordet, låne puslebordet og ikke mindst lære os at kende. Vores erfaring er, at mange små besøg gør barnet mere trygt og dermed opstarten i vuggestuen mindre stressfyldt.

Ved at komme ofte på besøg, vænner barnet sig til lyde, dufte, legetøj, omgivelserne, personalet osv. og på den måde gør vi overgangen fra hjem til vuggestue mere glidende.

Det fungerer på den måde, at forældre og barn kommer ind til os – sætter sig på gulvet og lader det lille barn se sig omkring, lege med vores legetøj, kigge lidt på de andre børn og os – og efter en halv time går de hjem igen.

Vi synes, at vi ved disse besøg kommer til at kende børnene og deres forældre rigtig godt, inden de skal starte hos os. Forældrene kender vores vuggestue, de kender os og får også set nogle af de andre børn i deres vuggestueliv.

Vi er opmærksomme på, at det selvfølgelig ikke må være forstyrrende for de børn, der allerede går i vuggestuen. Derfor er der nogle faste besøgstider – og besøgene begrænser sig til en halv time.

Hverdagen i vuggestuen:

Vores hverdag er indrettet sådan, at vi stort set gør de samme ting hver dag på samme tid og på samme måde. Når rammerne er trygge og kendte, giver det børnene ro til at udfolde sig, eksperimentere og øve sig. Vi lægger stor vægt på, at børnene skal være selvhjulpne, så vi inddrager børnene i næsten alt hvad vi laver. Vi sætter ord på og fortæller hvad vi er i gang med og gør børnene til aktive deltagere, i det omfang det er muligt, ud fra det enkelte barns udviklingstrin. Det er vores erfaring, at børnene trives med både små og store udfordringer – og vi glædes sammen med børnene når de lærer noget nyt. Når børnene deltager aktivt, styrkes barnets motorik, selvværd og selvstændighed.

For vores yngste børn handler dagen først og fremmest om kærlig omsorg, mad og søvn. Søvnen prioriterer vi højt og de får lov at sove til de vågner af sig selv igen. Når de ældste børn sover, er de yngste ofte vågne og har de voksne og vuggestuens rum for sig selv med god tid til leg og bevægelse.

Det er om formiddagen der er pædagogiske aktiviteter, i form af samling hver dag i de tre grupper. Vores samlingsstund prioriterer vi meget højt. Her skal vores børn gerne opleve genkendeligheden, glæde ved fællesskabet i form af eventyr, sang, rim og remser.

Derforuden er der lege på legepladserne, både struktureret og spontane aktiviteter. På legepladsen er der plads til at løbe, gemme sig, klatre osv. Her kan børnene også finde sammen med søskende eller andre venner fra børnehaven i en fælles leg. På legepladsen kan vi lide at lege med vand og mudder, kigge på små krible-krable dyr, lave utallige sandkager i sandkassen og køre ræs på scootere og løbecykler.

Vi er en vuggestue med gode fysiske rammer, så vores rum kan bruges på forskellig vis. Vi har et stort rum, som i det daglige bruges til at tumle/lege i. Men rummet bruger vi også til spontane aktiviteter, ofte på børnenes initiativ og planlagte motorik bevægelseslege.

Start i vuggetsuen  

Information om brug af babytegn:

​Vi arbejder med babytegn som en del af vores kommunikation med børnene, og vi anvender tegnene samtidigt med, at vi sætter ord på vores handlinger.

I aldersgruppen ca. 0-1,5 år, er det begrænset hvor meget verbalt sprog børnene har, og derfor kan babytegn bidrage til en bedre kommunikation. Dette skyldtes, at babytegn bygger på kropssprog, mimik og naturlige tegn, som er lettere at anvende, end talesproget. Ligeledes er tegnene meget illustrative, hvilket gør tegnene lettere at forstå. Babytegn kan ligeledes støtte de tosprogede børn, når de lærer det nye sprog.

Babytegn kan bidrage til bedre kommunikation børn og voksne imellem på stuen, men også børnene imellem. Dette gør det ligeledes lettere for barnet at udtrykke behov og følelser. Babytegn skal ikke udelukkende være et tegnsprog som vi benytter os af, men et redskab til at støtte forståelsen af nogle konkrete ord, som vi benytter meget i hverdagen.

I følge flere forskere, giver babytegn en stor tryghed for det enkelte barn, da det giver barnet mulighed for at 'tale', før det kan tilstrækkelige ord til at føre en samtale via ord. Med tegnene kan barnet tidligt ytre ønsker og fortælle, hvad det ser og tænker, og babytegn giver derved barnet følelsen af at være forstået. Samtidig får barnet større mod på og lyst til at udvikle sit talesprog, da det kan se resultater af kommunikationen. Det betyder også mindre gråd og frustration, da dette jo ellers ofte er barnets 'fortvivlede ikke-sprog' (kilde: Vibeke Manniche, forfatter og læge).

De babytegn vi benytter kan ses herunder samt på opslagstavler i vuggestuen

Tegn 

Udeliv, natur og bevægelse i vuggestuen:

Vi går på legepladsen hver dag med en gruppe børn. På legepladsen er der plads til at løbe, trille ned ad bakken, gemme sig, klatre osv. Her kan børnene også finde sammen med søskende eller andre venner fra børnehaven i en fælles leg. På legepladsen kan vi lide at lege med vand og mudder, kigge på små krible-krable dyr, lave utallige sandkager i sandkassen og køre ræs på scootere.

Vi går af og til på små ture i lokalområdet. Det kan være en tur ned til vandet eller hen på den vej, hvor der altid er gode vandpytter at trampe i efter et regnskyl. Naturpatruljen er for de ældste vuggestuebørn, de er en gang om ugen på tur i naturen, hvor de fordyber sig i det de finder.

Bevægelse:

I alt hvad børnene foretager sig er der bevægelse og sansning, som danner baggrund for deres motoriske udvikling.

Vi har stor opmærksomhed på børnenes motoriske udvikling, idet det er væsentligt, at de helt fra starten har en veludviklet motorik. Noget af det vigtigste er, at vi lader de yngste børn træne ryg og nakke ved at lade dem ligge på maven en stor del af deres vågne tid.

I kontakten med nærværende voksne og andre børn, motiveres de til at bruge kroppen. Vi giver børnene fred til leg og fordybelse. Vi skaber rammerne for leg, og lader børnene udfylde dem, for det er for en stor del gennem legen, at børn udvikler sig motorisk.

Vi inspirerer og motiverer og lader være med at blande os hele tiden i alt, hvad børnene foretager sig. Når børnene bevæger sig af egen lyst og trang, er træningsværdi og læringspotentiale langt større end i styrede aktiviteter.

Vi mener, at børnene skal bevæge sig mest muligt. Vi gør børnene til aktive deltagere i hverdagen ved at motivere til deltagelse. Det gør sig eksempelvis gældende ved måltider og i puslerummet, hvor børnene opfordres til være aktivt deltagende. De lærer et kravle op på og baglæns ned fra puslebordet og til selv at tage deres tøj af og på. De bedste rammer for dette skabes, når børn får ro og rum til at udfolde sig og prøve til selv.

Vi giver derved børnene erfaringer med kroppen og styrker således deres motoriske udvikling. Vi prioriterer tid til, at børnene selv klarer påklædningen ol. i den udstrækning deres motorik rækker. De opfordres til at kunne selv med de voksnes støtte og opmuntring. Det skal for børnene være et tilbud – aldrig en pligt.

Overgang til børnehave:

Når barnet nærmer sig tre år skal det starte i børnehave. For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehaven trygt, er det kommende børnehavebarn på mange små besøg i børnehaven. Her er barnet med til samling, spisning og andre aktiviteter, i det omfang det har lyst og det giver mening for barnet. På den måde bliver barnet langsomt tilvænnet børnehavelivet. Der er som regel flere vuggestuebørn, der starter i børnehave på samme tid og vi kan se, at de har stor glæde af hinanden resten af deres tid i Julsøhaven. De venskaber, der grundlægges i vuggestuetiden følger således ofte børnene frem til de skal i skole.

Overgangen til børnehave sker i et samarbejde med forældre og for at gøre overgangen nemmere for barnet opfordres forældre til at tage barnet med på besøg. Har barnet ældre søskende i børnehave, så tag barnet med i børnehaven, når søster eller bror skal hentes.

At starte og falde til i børnehaven kan tage tid. Tal derfor med dit barn om, hvad det oplever.

Når det bliver tid til at starte i børnehaven, bliver forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor der snakkes om barnets udvikling og trivsel, der aftales hvordan opstarten i børnehaven skal være og hvordan vi i samarbejde bedst muligt kan støtte barnet.

Opstart i børnehaven:

Når vi får besked om, at jeres barn har fået plads i børnehaven, sender vi et brev til barnet, hvor I inviteres til at komme på besøg, så barnet stille og roligt kan vænne sig til det nye liv, der skal til at starte.

Vi anbefaler, at I kommer på besøg flere gange og at barnet de første gange det skal være i børnehaven selv, får nogle relativ korte dage.

Vi bestræber os på at udvikle en hverdag som er kendetegnet ved læring, anerkendelse, inklusion, fællesskab, retning, refleksion og arbejdsglæde for børn og voksne. Vi arbejder med læreplaner som styringsredskab.

Vi har lavet en pjece i Sejs-Laven, hvor vi beskriver, hvordan vi samarbejder om overgangen, så den for barn og forældre bliver så god som mulig, hvad enten barnet kommer fra dagplejen, udefra eller fra vores egen vuggestue.

Start

AULA 

Vores komme/gå system

 

Tjek ind/ud:

Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touchskærm, der hænger ved indgangen til hhv. vuggestuen og børnehaven, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i institutionen. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen.

Forældre kan via smartphone eller PC melde barnet fri/syg, læse beskeder, se legelister, se billeder m.m.

Kontaktoplysninger

Første gang i logger på Aula hjemmefra, skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste jeres telefonnumre i Aula (begge forældre), således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer (vores iPhones er koblet sammen med Aula). Det vil lette vores arbejde i dagligdagen. Samtidig giver det jer forældre mulighed for at lave legeaftaler, da telefonnumrene også kommer til at stå på Aulas kontaktliste.

Billeder:

Vi opfordrer alle til at lægge et vellignende billede ind af jeres barn, som derefter vil vises på Aula skærmen.

I Julsøhaven vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på jeres smartphone/PC.

Beskeder:

Personalet har mulighed for at sende korte beskeder til forældre på Aula. Forældre skal fortsat benytte sig af SMS hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette er for sikre at beskederne når frem til den rette modtager.

Ved særlige vigtige beskeder skal I selvfølgelig ikke tøve med at ringe.

Oprettelse:

Første gang I bruger Aula skal i logge på aula.dk med jeres NemID.

Husk at Aula ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet, så de har mere tid til dit barn.

Har I brug for vejledning til Aula, er I altid velkomne til at spørge i institutionen.

Læs mere om Aula

Goddag og farvel:

Husk altid at sige goddag eller farvel til en voksen. Hentes jeres barn af en anden end jer, skal I huske at skrive det i Aula.

Vi udleverer ikke jeres barn/ børn, hvis vi ikke har fået besked om det.

Goddag og farvel

Opslagstavle:

Husk at læse opslag på tavlen og i Aula i vuggestuen.

I børnehaven er opslagene i Aula. Desuden er der en opslagstavle i fællesrummet til hver gruppe. Læs dem hver dag - og undgå derved at dit barn kommer for sent til en planlagt aktivitet.

Opslagstavle

Påklædning:

Børnene skal medbringe skiftetøj, regntøj og overtøj passende til årstiden. Husk tydeligt navn i tøj og fodtøj.

I vinterhalvåret skal børnehavebørnene have hjemmesko med. Brug eventuelt sandalerne fra om sommeren.

I vuggestuen hjemmesko.

Påklædning

Arrangementer:

Vi har en del traditioner, som vi holder fast i:

Fastelavn

Vi slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og er festlig udklædte hjemmefra.

Arbejdsdag

Arbejdsdag på legepladsen holdes efter behov.

Påske

Vi får besøg af påskeharen. Vi ser den aldrig, men den gemmer altid chokolade æg til os...

Bedsteforældre dag

Børnenes bedsteforældre inviteres til at besøge os.

Blå blink

Afvikles i Lunden for de ældste børnehavebørn. Målet er at rette fokus på trafiksikkerhed og 1. hjælp

Afslutning for skolebørn

Vi holder afslutning for de kommende skolebørn med en overnatning for hele gruppen.

Sommerfest

Holdes i juni for børn, forældre, søskende og personale.

Jul

Vi har julekalender, synger, bager og hygger os, de ældste børn går luciaoptog.

Fødselsdag

Fejres naturligvis altid. Vi hejser flag – og arrangerer det sammen med Jer.

Deles der invitationer rundt beder vi jer invitere enten hele stuen eller alle drenge eller alle piger.

Fællesspisning

Vuggestuen og børnehaven afholder fællesspisning i børnehaven 2 - 3 gange om året.

arrangementer sommerfest

Fødselsdage:

Når et barn har fødselsdag, markeres det selvfølgelig også i børnehuset.

Vi hejser flag for fødselaren og der må gerne medbringes frugt, kage, boller eller lignende til uddeling, når vi holder samling og synger fødselsdagssang.

Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag, hvis det passer ind i vores planlægning.

Hvis vi skal hjem til fødselsdag, skal børnene inviteres hele stuen.

Deles der invitationer rundt til privat fødselsdag i institutionen, skal det være til hele stuen eller til alle drengene eller til alle pigerne på stuen/gruppen.

Vi vil gerne opfordre til, at I begrænser traktementet, så børnene ikke får for meget sukker.

fødselsdag

Legetøj:

Vi har meget legetøj i vores børnehave, Vi indkøber legetøj, spil, motorikredskaber og puslespil ud fra hvad vi mener, børnene har brug for og glæde af i deres dagligdag i børnehaven. Derfor ønsker vi ikke, at børnene medbringer eget legetøj.

legetøj julsøhaven 

Oprydning:

I løbet af eftermiddagen ryddes der op på stuerne og børnehavebørnene samles i fællesrummet klokken 15.30

HUSK at rydde op i dit barns garderobe i børnehaven og vuggestuen hver dag.

oprydning

Personale:

Udover det faste personale, har vi i perioder personer i jobtilbud.

  • Pædagog: En mellemlang videregående uddannelse
  • Pædagogmedhjælper: Er ufaglært
  • Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen    

Sygdom og fravær:

Husk at give børnehaven besked, når dit barn holder fri eller er syg.
Ifølge sygdomscirkulæret må børnehaven ikke modtage syge og smittebærende børn.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børn og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.

sygdom 

Leje af lokaler:

Vi får ofte forespørgsler angående leje af vores institutions lokaler.

  • Vi udlejer til arrangementer, der foregår i dagtimerne og som er i relation til børn, der går i institutionen.
  • Fester for voksne uden deltagelse af børn udlejer vi ikke til.
  • Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand som på udlånsdagen.

Send en mail til lone.kolner@silkeborg.dk

Kostordning i Julsøhaven

Børnehuset Julsøhaven har en fuldkostordning for både vuggestue og børnehave.
Det indebærer formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid.
Der er 3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper.

Kvalitet

Vi har det økologiske spisemærke – Sølv med 60-90 % økologi.
Der vælges økologi, hvor det er økonomisk rimeligt og ud fra hvordan produkterne anvendes. Der vælges fx primært økologi på mælkeprodukter, kolonialvarer, frugt og grønt.

Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt både økologisk og ikke økologisk.

Økologimærker

De økologiske spisemærker

økologimærker

Hvad lægger vi vægt på

I barndommen lægges grunden til en sund livsstil både i forhold til kost og motion. Måltidet skal være rammen om at opleve socialt fællesskab ved at spise det samme måltid sammen betyder at lære almindelig bordskik, at tage af et fad, at hjælpe hinanden med at øse op, at sende rundt, at dele hvad der er på fadet og ved at deltage i det praktiske arbejde som borddækning og afrydning.

Vi ønsker at tilbyde en sund, ernæringsrigtig og smagsvarieret kost i et socialt fællesskab.
Børns lyst til at spise, at vælge og at smage varieret kost styrkes ved, at de bliver udfordret sammen ved det fælles måltid.

Den gode appetit skærpes bedst af de store forventninger, som madduftene spreder i huset.

Vi følger kostanbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og gør brug af de 10 nye kostråd i hverdagene.

De 10 kostråd

de 10 kostråd

Dagens måltider:

Formiddagsmåltid kl. 9.00.

Der tilbydes rugbrødsklapper med smør eller flødeost. Der varieres med hhv. knækbrød og grovbrød med smør og flødeost. Dertil tilbydes frugt eller gulerødder.

Frokost i vuggestuen kl. 10.30 og i børnehaven kl. 11.30.

Der serveres både varm mad og kold mad.

Vuggestuen får smurt rugbrødsmad og børnehaven har smør-selv rugbrød.

I vuggestuen differentieres der i forhold til alder og udvikling og der tilbydes derfor også grød til de mindste.

I pålægstyper varieres der imellem æg, fisk, leverpostej, pålæg, ost og frugt- eller grøntpålæg. Dog serveres der altid en fiskepålægs type.

Der serveres altid grøntsager til frokostmåltidet. Der varieres mellem rene råkosttyper, gnavegrøntsager og pasta- eller bulgursalater.

Eftermiddagsmåltid er kl. 14.00, hvor der er friskbagt grovbrød og årstidens udskåret frugt eller gulerødder.

Drikkevarer:

Vuggestuen får mælk til frokost og vand til de øvrige måltider.

Børnehaven får vand til måltiderne og har udover måltiderne altid adgang til frisk drikkevand fra koldtvandsautomat.

Frokosttallerken

frokosttallerken

Turmad:

På ture medbringes der brød, leverpostej, spegepølse/skinke, frugt og grønt, lejlighedsvis pølsehorn, pizzasnegle. Det kan smøres på turen eller det kan medbringes som smurt mad.

Allergi:

Der tages hensyn til børn med allergi. Allergien skal dog diagnosticeres af en læge og der skal foreligge en lægeerklæring.
I særlige tilfælde kan opgaven være så stor, at vi desværre ikke kan løse den.

Kræsne børn:

Kræsne børn, børn med smalt repertoire udfordres af sunde og velsmagende alternativer. Efter indkøring tages der hurtigt ved lære af de andre børns adfærd – opfordringer til at smage, smitter af fra de andre børn. Det betyder mindre kræsne og mere alsidigt spisende børn.
Hvis barnet ikke kan lide dagens måltid, kan det tilbydes rugbrød med f.eks. smør eller leverpostej.

Overvægt/undervægt:

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostens sammensætning. Vi har særlig fokus på sukker og fedt i vores madordning. Når vi møder børn, der ser ud til at have tendens til at udvikle overvægt, snakker vi med forældrene. Ligeledes er vi opmærksomme på børn, der er småt spisende.

Kostordning som pædagogisk aktivitet:

Vi har tradition for at have udeuger, hvor børnene aktivt tager del i f.eks. fremstillingen af bålmad. Det er det pædagogiske personale, der er ansvarlige for dette i samarbejde med den køkkenansvarlige omkring råvarer mv.

På tavlen i børnehaven kan forældrene følge med i, hvad der serveres.

Højtider:

I Julsøhaven fejrer vi flere af årets højtider og andre af årets begivenheder.
Vi fejrer fastelavn med bl.a. hjemmebagte fastelavnsboller, påsken med en hyggelig påskefrokost og julen med en julefrokost, hvor børnene deltager i forberedelserne.

Køkkenlederen:

Køkkenlederen i Julsøhaven hedder Sevda Berk. Hun har det daglige ansvar for at planlægge, indkøbe råvarer og tilberede de sunde måltider i både vuggestuen og børnehaven. Desuden klarer hun også den efterfølgende opvask.

Køkkenlederen er ansvarlig for både at udarbejde egenkontrolprogram for køkkenet, produktionen og oprydning og opvask efter gældende regler og også at foretage kontrollen. Det vil sige, at der stilles krav til råvarer, leverandører, modtagelse af varer med temperatur kontrol både ved produktion og afkøling. Der bliver også lavet temperaturkontrol af køleskabe og frysere.

Forældresamarbejde: 

Samarbejdet mellem forældrene skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept.

Dette opnås bedst gennem tæt daglig kontakt.

Det er derfor afgørende, at både forældre og personale tager den nødvendige tid til den daglige snak. Således at man gennem et godt kendskab til hinanden kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde.

Forældre er meget velkommen til at opholde sig i institutionen udover de tidspunkter, hvor børnene afleveres og hentes.

Forældresamarbejde

Forældrerådet:

Forældrerådet i Julsøhaven består af en række forældre, som har valgt at bruge lidt tid på, at hjælpe med at arrangere sociale sammenkomster i Julsøhaven.

Desuden støtter de op om arrangementer, som institutionen afholder.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Julsøhaven 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn