Linaa Børnehus 01.09.2020

Børnehuset Linå er en integreret vuggestue og børnehave, som er normeret til 40 børn i alderen 0-6 år.
Børnehuset er beliggende i landsbyen Linå.

Børnehuset Linå er beliggende på Kløverpladsen i Linå tæt på Linåhallen. Børnehuset ligger ved et stort grønt område, hvor der både er træer, buske og krat og hvor børnelege rigtig kan udfoldes.

Børnehuset Linå er nyopført. Lokalerne er lyse og venlige, og opfylder alle krav for et godt indeklima.

I designet af børnehuset er der taget højde for gode grupperum både til vuggestuebørnene og børnehavebørnene. Børnehuset har også et lyst og stort fællesrum, som er anvendelig til musiske samlinger og større motoriske udfoldelser.
Legepladsen er en traditionel legeplads, som rummer gode muligheder for børnenes fantasifulde lege og lyst til at bygge huler i buske og krat.

I børnehuset er der ansat pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Pædagogerne har både i vuggestuen og i børnehaven det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling og trivsel.

I børnehuset arbejder vi med at skabe et solidt fundament af tryghed og omsorg, det skal sikre, at jeres barn får de bedste betingelser for at få nogle lærerige og udviklende år. Vi er nærværende og anerkendende voksne, der støtter hvert barn ud fra dets individuelle behov.

Vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan som bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske arbejde.

I Sejs – Laven institutionerne har vi yderligere et særligt fokus på natur, udeliv og bevægelse en tilgang til barnets trivsel, udvikling og læring, som vi bruger bevidst i vores tilrettelægges af pædagogiske aktiviteter.

I vores årshjul vil vi skabe fokus på forskellige temaer. I perioder vil vi ophæve den almindelige ugestruktur for at give plads til andre aktiviteter, såsom udeuger, hvor vi prioriterer et mere koncentreret forløb.

Læs mere om Linå Børnehus

Velkommen til vuggestuen i Linå

Når man er vuggestuebarn hos os, oplever man nærværende voksne, omsorg, kram, latter, mange smil, sang og meget mere, der kan bidrage til en god dag i vuggestuen.

Det er vigtigt for os, at de ting der sker her i vuggestuen, bidrager til barnets udvikling og vi er bevidste om det store ansvar, vi står med hver dag.

For vores yngste børn handler dagen først og fremmest om omsorg, mad og søvn. Søvnen prioriterer vi højt og de får lov at sove til de vågner af sig selv.
Når de ældste børn sover, er de yngste ofte vågne og har de voksne og vuggestuens rum for sig selv med god tid til leg og bevægelse.
Det er om formiddagen, at vi sætter aktiviteter i gang og går på legepladsen. Aktiviteterne er tilrettelagt efter barnets eller børnegruppens behov. 

Opstart i vuggestuen

Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan være en svær overgang fra hjem til vuggestue – og det forsøger vi at gøre noget ved.
Derfor tilbydes børn plads i vuggestuen 2 måneder før barnet reelt skal starte. Det betyder, at de børn som bliver tilbudt plads i vores vuggestue også bliver tilbudt at komme på besøg, længe inden de skal starte i vuggestuen.
Mange små besøg vil gøre barnet mere trygt og dermed opstarten i vuggestuen nemmere.
Vi holder vuggestue åben for besøg - lidt om formiddagen og igen over middag. Her må det kommende vuggestuebarn og mor eller far komme og lege, sidde med ved bordet, låne puslebordet og ikke mindst lære os at kende.
Ved at komme ofte på besøg vænner barnet sig til lyde, dufte, legetøj, omgivelserne, personalet osv. og på den måde håber vi at lette overgangen fra hjem til vuggestue.
Det fungerer på den måde, at forældre og barn kommer ind til os – sætter sig på gulvet og lader det lille barn se sig omkring, lege med vores legetøj, kigge lidt på de andre børn og os – og efter en halv time går de hjem igen.
Disse forbesøg er ment som et tilbud – og det er dermed frivilligt, om man som familie ønsker at benytte sig af det.

Når det bliver tid til at starte i vuggestue, bliver forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor det aftales hvordan opstarten i vuggestuen passer bedst til det enkelte barn og familiens behov. Barnet vil få en fast kontaktpædagog på stuen.

Hverdagen i vuggestuen

Vores hverdag er indrettet sådan, at vi stort set gør de samme ting hver dag på samme tid og på samme måde. Når rammerne er trygge og kendte, giver det børnene ro til at udfolde sig, eksperimentere og øve sig. Vi lægger stor vægt på, at børnene skal være selvhjulpne, så vi inddrager børnene i næsten alt hvad vi laver. Vi sætter ord på og fortæller hvad vi er i gang med og gør børnene til aktive deltagere, i det omfang det er muligt, ud fra det enkelte barns udviklingstrin. Det er vores erfaring, at børnene trives med både små og store udfordringer. Når børnene deltager aktivt, styrkes barnets motorik, selvværd og selvstændighed.

Det er om formiddagen, der er pædagogiske aktiviteter blandt andet i form af vores samlingsstund, som vi prioriterer meget højt. Her skal vores børn gerne opleve genkendeligheden, glæde ved fællesskabet i form af eventyr, sang, rim og remser.
Derforuden er der lege på legepladsen, både struktureret og spontane aktiviteter. På legepladsen er der plads til at løbe, gemme sig, klatre osv. Her kan børnene også finde sammen med søskende eller andre venner fra børnehaven i en fælles leg.

Udeliv, natur og bevægelse i vuggestuen

På legepladsen er der plads til at løbe, trille ned ad bakken, gemme sig, klatre osv. Her kan børnene også finde sammen med søskende eller andre venner fra børnehaven i en fælles leg. På legepladsen kan vi lide at lege med vand og mudder, kigge på små krible-krable dyr, lave utallige sandkager i sandkassen og køre ræs på scootere.

Bevægelse

I alt hvad børnene foretager sig er der bevægelse og sansning, som danner baggrund for deres motoriske udvikling.
Vi har stor opmærksomhed på børnenes motoriske udvikling, idet det er væsentligt, at de helt fra starten har en veludviklet motorik. Noget af det vigtigste er, at vi lader de yngste børn træne ryg og nakke ved at lade dem ligge på maven en stor del af deres vågne tid.
I kontakten med nærværende voksne og andre børn, motiveres de til at bruge kroppen. Vi giver børnene fred til leg og fordybelse. Vi skaber rammerne for leg, og lader børnene udfylde dem, for det er for en stor del gennem legen, at børn udvikler sig motorisk.
Vi inspirerer og motiverer og lader være med at blande os hele tiden i alt, hvad børnene foretager sig. Når børnene bevæger sig af egen lyst og trang, er træningsværdi og læringspotentiale langt større end i styrede aktiviteter.

Vi mener, at børnene skal bevæge sig mest muligt. Vi gør børnene til aktive deltagere i hverdagen ved at motivere til deltagelse. Det gør sig eksempelvis gældende ved måltider og i puslerummet, hvor børnene opfordres til være aktivt deltagende. De lærer at kravle op på og baglæns ned fra puslebordet, og til selv at tage deres tøj af og på. De bedste rammer for dette skabes, når børn får ro og rum til at udfolde sig og prøve til selv.
Vi giver derved børnene erfaringer med kroppen og styrker således deres motoriske udvikling. Vi prioriterer tid til, at børnene selv klarer påklædningen ol. i den udstrækning deres motorik rækker. De opfordres til at kunne selv med de voksnes støtte og opmuntring. Det skal for børnene være et tilbud – aldrig en pligt.

Overgang til børnehave

Når barnet nærmer sig tre år skal det starte i børnehave. For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehaven trygt, er det kommende børnehavebarn på mange små besøg i børnehaven. Her er barnet med til samling, spisning og andre aktiviteter, i det omfang det har lyst og det giver mening for barnet. På den måde bliver barnet langsomt tilvænnet børnehavelivet.
Overgangen til børnehave sker i et samarbejde med forældre og for at gøre overgangen nemmere for barnet opfordres forældre til at tage barnet med på besøg.
At starte og falde til i børnehaven kan tage tid. Tal derfor med dit barn om, hvad det oplever.
Når det bliver tid til at starte i børnehaven, bliver forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor der snakkes om barnets udvikling og trivsel, der aftales hvordan opstarten i børnehaven skal være og hvordan vi i samarbejde bedst muligt kan støtte barnet.

Opstart i børnehaven


Når vi får besked om, at jeres barn har fået plads i børnehaven, sender vi et brev til barnet, hvor I inviteres til at komme på besøg, så barnet stille og roligt kan vænne sig til det nye liv, der skal til at starte.
Vi anbefaler, at I kommer på besøg flere gange og at barnet de første gange det skal være i børnehaven selv, får nogle relativ korte dage.
I børnehaven vil vi bestræbe os på at udvikle en hverdag, som er kendetegnet ved anerkendelse, læring, inklusion, fællesskab, genkendelighed, retning, refleksion og arbejdsglæde for børn og voksne.

AULA
Vores komme/gå system

Tjek ind/ud:
Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touchskærm, der hænger ved indgangen til hhv. vuggestuen og børnehaven, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i institutionen. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen.

Forældre kan via smartphone eller PC melde barnet fri/syg, læse beskeder, se legelister, se billeder m.m.

Kontaktoplysninger
Første gang i logger på Aula hjemmefra, skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste jeres telefonnumre i Aula (begge forældre), således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer (vores iPhones er koblet sammen med Aula). Det vil lette vores arbejde i dagligdagen. Samtidig giver det jer forældre mulighed for at lave legeaftaler, da telefonnumrene også kommer til at stå på Aulas kontaktliste.

Billeder:
Vi opfordrer alle til at lægge et vellignende billede ind af jeres barn, som derefter vil vises på Aula skærmen.

I Linå Børnehus vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på jeres smartphone/PC.

Beskeder:
Personalet har mulighed for at sende korte beskeder til forældre på Aula. Forældre skal fortsat benytte sig af SMS hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette er for sikre at beskederne når frem til den rette modtager.

Ved særlige vigtige beskeder skal I selvfølgelig ikke tøve med at ringe.

Oprettelse:
Første gang I bruger Aula skal i logge på aula.dk med jeres NemID.

Husk at Aula ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet, så de har mere tid til dit barn.

Har I brug for vejledning til Aula, er I altid velkomne til at spørge i institutionen.

Læs mere om Aula

Arrangementer

I børnehuset Linå vil vi i løbet af året have forskellige arrangementer og traditioner. I nogle tilfælde er det kun for børn og det pædagogiske personale og i andre tilfælde er I forældre også inviteret. I vil løbende blive orienteret om arrangementerne.

• Vi holder fastelavn med udklædning, lege og tøndeslagning.
• Vi nyder julemåneden og hvad der her hører til.
• Vi holder afslutning for de store børn, der skal i skole.
• Vi holder forældrearbejdsdag.
- Og vi holder sommerfest :)

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, markeres det selvfølgelig også i institutionen. Vi hejser flag for fødselaren og der må gerne medbringes frugt, kage, boller eller lignende til uddeling, når vi holder samling og synger fødselsdagssang.
Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag, hvis det passer ind i vores planlægning. Hvis vi skal hjem til fødselsdag, skal børnene inviteres enten i aldersgruppen eller hele stuen.

Deles der invitationer rundt til privat fødselsdag i institutionen, skal det være til hele stuen eller til alle drengene eller til alle pigerne på stuen/gruppen.

Vi vil gerne opfordre til, at I begrænser traktementet, så børnene ikke får for meget sukker.

Legetøj

Vi har meget legetøj i vores børnehave. Vi indkøber legetøj, spil, motorikredskaber og puslespil ud fra hvad vi mener børnene har brug for og glæde af i deres dagligdag i børnehaven. Derfor ønsker vi ikke, at børnene medbringer eget legetøj.
Vi ved dog, at mange børn gerne vil have noget med, som de kan vise frem, lege og hygge sig med sammen med kammeraterne eller bare en bamse, for tryghedens skyld. Vi har sammen med bestyrelsen besluttet, at børnene i en periode må have et stykke legetøj med hjemmefra, hvis de har lyst til det.

Personale

Udover det faste personale, har vi i perioder personer i jobtilbud.

  • Pædagog: En mellemlang videregående uddannelse
  • Pædagogmedhjælper: Er ufaglært
  • Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen 

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehuset Linå.
Et barn er sygt, når det er sløjt og ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter, f.eks. at være med på tur eller på legepladsen.

Vi giver kun lægeordineret medicin til børn med kroniske lidelser og efter personlig instruktion af medarbejderne.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn er sygt, dels så vi kan planlægge efter det og dels så vi kan sætte en seddel op, hvis barnet fejler noget, som kan være af interesse for andre forældre - f.eks. smitsomme sygdomme.

sygdom

Leje af lokaler

Vi får ofte forespørgsler angående leje af vores institutions lokaler.
Vi udlejer til arrangementer, der foregår i dagtimerne og som er i relation til børn, der går i institutionen.
Fester for voksne uden deltagelse af børn udlejer vi ikke til.
Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand som på udlånsdagen.

Send en mail til susannekragsig.holm@silkeborg.dk

Kostordning i børnehuset Linå

Børnehuset Linå har en fuldkostordning for både vuggestue og børnehave.
Det indebærer formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid.

Kvalitet

Vi har det økologiske spisemærke – Sølv med 60-90 % økologi.
Der vælges økologi, hvor det er økonomisk rimeligt og ud fra hvordan produkterne anvendes. Der vælges fx primært økologi på mælkeprodukter, kolonialvarer, frugt og grønt. Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt både økologisk og ikke økologisk.

Økologimærker

De økologiske spisemærker

økologimærker

Hvad lægger vi vægt på

I barndommen lægges grunden til en sund livsstil både i forhold til kost og motion. Måltidet skal være rammen om at opleve socialt fællesskab ved at spise det samme måltid sammen. Vi vil derfor lære børnene almindelig bordskik, at tage fra et fad, at hjælpe hinanden med at øse op, at sende rundt, at dele hvad der er på fadet og at deltage i det praktiske arbejde som borddækning og afrydning.
Vi ønsker at tilbyde en sund, ernæringsrigtig og smagsvarieret kost i et socialt fællesskab.
Børns lyst til at spise, at vælge og at smage varieret kost styrkes ved, at de bliver udfordret sammen ved det fælles måltid.
Den gode appetit skærpes bedst af de store forventninger, som madduftene spreder i huset.
Vi følger kostanbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og gør brug af de 10 nye kostråd i hverdagene.

De 10 kostråd

de 10 kostråd

Dagens måltider

Formiddagsmåltid kl. 9.00.
Der tilbydes rugbrødsklapper med smør eller flødeost. Der varieres med hhv. knækbrød og grovbrød med smør og flødeost. Dertil tilbydes frugt eller gulerødder.

Frokost i vuggestuen kl. 10.30 og i børnehaven kl. 11.30.
Der serveres både varm mad og kold mad.
Vuggestuen får smurt rugbrødsmad og børnehaven har smør-selv rugbrød.

I vuggestuen differentieres der i forhold til alder og udvikling og der tilbydes derfor også grød til de mindste.
I pålægstyper varieres der imellem æg, fisk, leverpostej, pålæg, ost og frugt- eller grøntpålæg. Dog serveres der altid en fiskepålægs type.
Der serveres altid grøntsager til frokostmåltidet. Der varieres mellem rene råkosttyper, gnavegrøntsager og pasta- eller bulgursalater.

Eftermiddagsmåltid er kl. 14.00, hvor der er friskbagt grovbrød og årstidens udskåret frugt eller gulerødder.

Drikkevarer

Vuggestuen får mælk til frokost og vand til de øvrige måltider.
Børnehaven får vand til måltiderne og har udover måltiderne altid adgang til frisk drikkevand fra koldtvandsautomat.

Turmad

På ture medbringes der brød, leverpostej, spegepølse/skinke, frugt og grønt, lejlighedsvis pølsehorn, pizzasnegle. Det kan smøres på turen eller det kan medbringes som smurt mad.

Allergi
 
Der tages hensyn til børn med allergi. Allergien skal dog diagnosticeres af en læge og der skal foreligge en lægeerklæring. I særlige tilfælde kan opgaven være så stor, at vi desværre ikke kan løse den.

Kræsne børn

Kræsne børn, børn med smalt repertoire udfordres af sunde og velsmagende alternativer. Efter indkøring tages der hurtigt ved lære af de andre børns adfærd – opfordringer til at smage, smitter af fra de andre børn. Det betyder mindre kræsne og mere alsidigt spisende børn.
Hvis barnet ikke kan lide dagens måltid, kan det tilbydes rugbrød med f.eks. smør eller leverpostej.

Overvægt/undervægt

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostens sammensætning. Vi har særlig fokus på sukker og fedt i vores madordning. Når vi møder børn, der ser ud til at have tendens til at udvikle overvægt, snakker vi med forældrene. Ligeledes er vi opmærksomme på børn, der er småt spisende.

Kostordning som pædagogisk aktivitet

Vi har tradition for at have udeuger, hvor børnene aktivt tager del i f.eks. fremstillingen af bålmad. Det er det pædagogiske personale, der er ansvarlige for dette i samarbejde med den køkkenansvarlige omkring råvarer mv.
På tavlen i børnehaven kan forældrene følge med i, hvad der serveres.

Højtider

I børnehuset Linå fejrer vi flere af årets højtider og andre af årets begivenheder.
Vi fejrer fastelavn med bl.a. hjemmebagte fastelavnsboller, påsken med en hyggelig påskefrokost og julen med en julefrokost, hvor børnene deltager i forberedelserne.

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem forældrene skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dette opnås bedst gennem tæt daglig kontakt.

Det er derfor afgørende, at både forældre og personale tager den nødvendige tid til den daglige snak. Således at man gennem et godt kendskab til hinanden kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde.

Forældre er meget velkomne til at opholde sig i institutionen udover de tidspunkter, hvor børnene afleveres og hentes.