Skip til hoved indholdet
    Hjem Langdalshøjen

Langdalshøjen

Velkommen til Langdalshøjen

Børnehuset er en integreret daginstitution og er normeret til 48 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Grønne områder til leg, fordybelse og udforskning

Børnehuset er kendetegnet for sammenhæng mellem ude og inde. Udearealerne fremstår som et stort sammenhængende grønt område med forskellig beplantning og et varieret terræn, som er med til at give flere muligheder for leg, læring, fordybelse, udforskning, bevægelse og sansemotoriske udfoldelser.

Naturen er en vigtig del af hverdagen

Det er vigtigt for os, at alle børn får konkrete erfaringer og udvikler glæde og nysgerrighed i forbindelse med at færdes i naturen. Vi er ude og opleve naturens dyr og planter, årstidens gang og udeliv med bål, vandleg m.v.

I løbet af det kommende år certificeres daginstitutionen inden for Bæredygtighed NATURlig'vis - udeliv, science og bevægelse. Det betyder, at alt personale gennem kurser og aktionslæring opkvalificeres, så vi sammen kan løfte det pædagogiske arbejde med børnene endnu mere.

Læring, anerkendelse og fællesskab

Pædagogikken er målrettet børnenes behov og interesser, samt aktiviteter, som vi ved styrker børnenes udvikling i en bestemt alder i en positiv retning. Vores pædagogik og struktur er løbende i forandring, da vi agerer og tilrettelægger vores hverdag, aktiviteter og fokusområder ud fra børnegruppen, de givne retningslinjer og lovgivning som f.eks. den styrkede læreplan. Vi bestræber os på at udvikle en hverdag med læring, anerkendelse, inklusion og fællesskab. Vi vil være et dagtilbud, hvor der sker læring, trivsel, dannelse, udvikling og hvor vi understøtter børnene på alle niveauer.

Læs mere om Langdalshøjen

Velkommen i vuggestuen

Når I forældre har fået tilsagn om, at jeres barn kan starte i vuggestuen, holder vi åbent for besøg om formiddagen, og I aftaler nærmere med stuen om tidspunkt. Det er vores erfaring, at flere små besøg gør barnet mere trygt, og barnet gradvist vænner sig til det nye.

For at gøre opstarten i vuggestuen til en god og tryg oplevelse, har vi en fast procedure for at modtage nye børn i vuggestuen.

I vuggestuealderen udvikler det enkelte barn emotionelle, sproglige, kognitive, motoriske og sociale kompetencer i samspil med andre børn og de voksne, hvilket stiller store krav til pædagogikken og aktiviteterne. Det er i den alder, børnene lærer at rejse sig op, gå, løbe, hoppe, få øje på andre børn, lege ved siden af andre, udvikler sproget og rollelegen.

Vores læringssyn er, at børnene skal have de bedste betingelser for at udvikle sig og skabe relationer. Vi har stort fokus på vores tilgang til barnet og børnegruppen og møder børnene med kærlig omsorg og anerkendende kommunikation, da det samspil, vi tilbyder, har stor betydning for barnets udviklingsmuligheder. I forældre er de vigtigste i barnets liv, og derfor har vi stort fokus på at opbygge et tæt samarbejde med jer omkring jeres barns udvikling.

Gennem hele dage veksler vi mellem hverdagsrutinerne, børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. I børneinitierede lege følger vi barnet ved at se, høre og benævne barnets initiativer, ved at være i øjenhøjde, være tilgængelig for barnet og stille os til rådighed, når barnet udforsker og leger af sig selv.

Vi møder og tager højde for børnenes dagsform, aktuelle behov og udviklingszone, da børn fra 0-3 år udviklingsmæssigt er forskellige steder. I praksis vil det sige, at vi nogle gange må ændre planerne for at tilgodese alle børn.

Det lille barn kommunikerer med omverdenen gennem lyde og bevægelser. Det kan være svært for barnet at udtrykke sig præcist, og modtageren kan have svært ved at forstå, hvad barnet mener. Det er gennem de voksne, barnet lærer sprog og at blive forstået. Vi italesætter alt det, vi gør, benævner barnets handlinger, følelser og tilstande i det samspil, vi har med barnet. Når barnet hører sprog i flere sammenhænge, får det erfaringer med sproget og lærer med tiden at forstå og tale selv.

Søvn

Børn i vuggestuealderen har brug for at sove i løbet af dagen. Hvor meget og hvor længe er individuelt. Det lille barn har typisk brug for flere lure i løbet af dagen, og det lidt ældre barn kan nøjes med at sove én gang. Gode sovevaner er afgørende for barnets overskud til at lære og udvikle sig i en positiv retning.

Vi snakker med jer forældre om barnets søvnvaner, når barnet starter i vuggestuen og kigger løbende på, hvor meget og hvor længe det enkelte barn skal sove.

Hvert barn har en bestemt barnevogn eller krybbe at sove i, så det bliver så trygt som muligt. I skal selv medbringe dyne og sengetøj.

Overgange

Vi arbejder på, at barnet oplever gode overgange til vuggestuen og til børnehaven.

Når barnet nærmer sig tre år, skal det starte i børnehave. For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehaven tryg er det kommende børnehavebarn på mange små besøg i børnehaven. Her er barnet med til samling, spisning og andre aktiviteter i det omfang, det har lyst, og det giver mening for barnet. På den måde bliver barnet langsomt tilvænnet børnehavelivet.

Overgangen til børnehave sker i et samarbejde med jer forældre, og for at gøre overgangen nemmere for barnet, opfordres I forældre til at tage barnet med på besøg.

Når det bliver tid til at starte i børnehaven, bliver I forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor der snakkes om barnets udvikling og trivsel, der aftales hvordan opstarten i børnehaven skal være, og hvordan vi i samarbejde bedst muligt kan støtte barnet.

Velkommen i børnehaven

Når et barn har fået plads i børnehaven, sender vi et brev til barnet, hvor I inviteres til at komme på besøg. Nye børn og forældre er altid velkomne til at besøge legepladsen uden for åbningstiden. Vi tilbyder et opstartsmøde og aftaler individuelt, hvordan jeres barn får en god opstart.

Forældresamarbejdet i børnehuset er en vigtig del af barnets tid i børnehaven. Det er derfor vores udgangspunkt at opbygge et godt samarbejde til gavn for det enkelte barns trivsel, dannelse, læring, og udvikling.

Dagligdagen

Vi er optagede af at skabe de bedste betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse i små og store fællesskaber. Respekt, tolerance og empati er vigtige værdiord, barnet får kendskab til, og som barnet udvikler forståelse for i børnehavealderen. Børnene inddeles derfor ofte i mindre grupper til leg, aktiviteter og ture ud af huset.

Vores dagligdag veksler mellem strukturerede aktiviteter, dagligdagens rutiner og leg. Dagen veksler mellem noget, børnene skal deltage i, og noget børnene kan deltage i. Hver dag er der tidspunkter, hvor børnene selv må finde på for bl.a. at vise initiativer, målrettethed, fantasi, empati for andre og selvstændighed.

Både for dagligdagens rutiner og aktiviteter gælder det, at børnene skal være aktivt deltagende, og det enkelte barn må bidrage til og give plads til andre i fællesskabet. Det er vigtigt, at hvert barn oplever meningsfuldhed i det forpligtende fællesskab med andre, hvor fantasi, virkelyst og nysgerrighed er drivkraften.

Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklings-zone og stiller passende udfordringer, så dagligdagen tilpasses det enkelte barns behov for bl.a. at udvikle selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed.

Legen

Leg har en stor betydning i børnehavealderen, da det er gennem legende adfærd, barnet tilegner sig viden og bearbejder oplevelser. Leg og legerelationer har stor betydning for at udvikle sociale kompetencer, og derfor er børnehaven ude og inde indrettet med forskellige rum og muligheder for leg.

I børnehaven har vi særlig fokus på relations- og venskabsdannelse, da fundamentet og erfaringer med venskaber og legerelationer har stor betydning for børns trivsel og mod til at lære. Vi har øje for de børn, der ikke af sig selv leger og indgår i legefællesskaber. Vi laver derfor legegrupper og aktiviteter, der målretter sig det barn, der skal have hjælp til at komme ind i leg med andre.

Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller, og at glæde, smil og nærvær, smitter af på børn og kolleger. Derfor er vores tilgang positiv, anerkendende kommunikation, nærvær og forståelse. Børn udvikler empati og tolerance, hvis de bliver mødt med det samme fra voksne. Her skal både være plads til begejstring og plads til alvor. Vi forsøger at skabe nogle forudsigelige og tydelige rammer for, hvad man må/kan eller ikke må/kan på en anerkendende måde. 

AULA

Aula er et supplement til kommunikationen mellem hjem og børnehuset. Her skal børn dagligt tjekkes ind når I kommer og ud når I forlader børnehuset. Registreringen af barnet er vigtig, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i børnehuset. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen. Vi udleverer ikke jeres barn/ børn, hvis vi ikke har fået besked om det.

Kontaktoplysninger

Når barnet er tilmeldt et pasningstilbud, kan forældre logge ind via NemId/MitId på aula.dk og oprette sig selv som bruger og registrere barnets stamdata.

Første gang i logger på Aula hjemmefra, skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste begge forældres telefonnumre i Aula, således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer.

Billeder

Vi opfordrer alle til at lægge et vellignende billede ind af jeres barn, som derefter vil vises på Aula skærmen.

Børnehuset vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på jeres smartphone/PC. Billederne bliver slettet efter 30 dage.

Beskeder

Der kan skrives beskeder mellem hjem og forældre, det være sig korte beskeder eller beskeder vedhæftet et dokument. Har vi brug for at kontakte jer i løbet af dagen sender vi SMS-besked eller ringer. Vi benytter SMS-beskeder i de tilfælde, hvor der ikke indgår følsomme personoplysninger.

Arrangementer

Børnehuset vil i løbet af året have forskellige arrangementer og traditioner. I nogle tilfælde er det kun for børn og det pædagogiske personale og i andre tilfælde er I forældre/bedsteforældre også inviteret. I vil løbende blive orienteret om arrangementerne.

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, markerer vi det i børnehuset.

Vi pynter op med flag og synger fødselsdagssang. Vi fejrer barnet, når vi holder samling og der må gerne medbringes frugt, kage, boller eller lignende til uddeling.

Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag, hvis det passer ind i vores planlægning. Hvis vi skal hjem til fødselsdag, skal børnene inviteres enten i aldersgruppen eller hele stuen.
Deles der invitationer rundt til privat fødselsdag i institutionen, skal det være til hele stuen eller til alle drengene eller til alle pigerne på stuen/gruppen.

Vi vil gerne opfordre til, at I begrænser traktementet, så børnene ikke får for meget sukker.

Legetøj

Vi har meget legetøj i vores børnehus. Vi indkøber legetøj, spil, motorikredskaber og puslespil ud fra, hvad vi mener børnene har brug for og glæde af i deres dagligdag i børnehuset.
Derfor skal børnene ikke medbringe eget legetøj.

Personale

• Pædagog: En mellemlang videregående uddannelse
• Pædagogmedhjælper: Er ufaglært
• Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra folkeskolen.
Udover det fastansatte personale vil vi i perioder have studerende, praktikanter og personer i jobtilbud.

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehuset.

Et barn er sygt, når det er sløjt og ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter, f.eks. at være med på tur eller på legepladsen.

Vi giver kun lægeordineret medicin til børn med kroniske lidelser og efter personlig instruktion af medarbejderne.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn er sygt, dels så vi kan planlægge efter det og dels så vi kan sætte en seddel op, hvis barnet fejler noget, som kan være af interesse for andre forældre - f.eks. smitsomme sygdomme.

 

Kostordning i børnehuset

Børnehuset har fuldkostordning for både vuggestue- og børnehavebørn.
Det indebærer formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid.

Kvalitet

Der vælges økologiske råvarer, hvor det er økonomisk rimeligt og ud fra hvordan produkterne anvendes. Der vælges f.eks. primært økologi på mælkeprodukter, kolonialvarer, frugt og grønt.

Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt både økologisk og ikke økologisk.

Hvad lægger vi vægt på

I barndommen lægges grunden til en sund livsstil både i forhold til kost og motion. Vi ønsker at tilbyde en sund, ernæringsrigtig og smagsvarieret kost. Børns lyst til at spise, at vælge og at smage varieret kost styrkes ved, at de bliver udfordret sammen ved det fælles måltid.

Måltidet skal være rammen om at opleve socialt fællesskab ved at spise det samme måltid, lære almindelig bordskik, tage af et fad, hjælpe hinanden med at øse op, sende rundt, dele hvad der er på fadet og ved at deltage i det praktiske arbejde som borddækning og afrydning.


Vi følger kostanbefalinger fra Fødevarestyrelsen.

Forældresamarbejde

Vi ønsker at samarbejdet mellem forældre og børnehuset skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dette opnås bedst gennem tæt daglig kontakt.

Det er derfor afgørende, at både forældre og personale tager den nødvendige tid til den daglige snak. Således at man gennem et godt kendskab til hinanden kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde.

Forældrerådet

Vi har oprettet et Forældreråd. Forældrerådet består af forældre som har valgt at bruge lidt tid på, at hjælpe med at arrangere sociale sammenkomster og støtte op om arrangementer, som børnehuset afholder.

Udlån af børnehuset                                                              

Børnehuset skal ses som en ressource og være en mulighed for at styrke fællesskabet i lokalsamfundet. Det er derfor muligt at låne børnehuset udenfor åbningstiden til et fælles arrangement for børn og forældre.

Joan Brøndberg Hansen

Daglig leder

+4521165967

JoanBrondberg.Hansen@silkeborg.dk

Daginstitutionen Sejs-Laven

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt