Kløverhuset er en del af daginstitutionen Sejs-Laven, som består af 5 børnehuse.

Børnehuset er beliggende i et naturskønt område i den nedlagte skole i Gl. Laven.

Børnehuset er normeret til 45 børnehavebørn.

Børnehaven råder over nogle gode og rumlige arealer, såvel indendørs som udendørs. Vi har en skøn legeplads og en stor boldbane samt egen gymnastiksal. Vi benytter en skovhytte, Kryb i Ly, som er beliggende ca. 20 minutters gang fra børnehaven i et pragtfuldt og ugeneret område.

I Kløverhuset laves der aktiviteter, hvor børnene er aldersopdelte, men også på tværs af alder og udvikling og da vi er en lille enhed, prioriterer vi også aktiviteter med de andre enheder i vores institution.

Det pædagogiske personale består af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog, køkkenansvarlig, Daglig leder og i perioder studerende. Pædagogerne har både i vuggestuen og i børnehaven det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling, dannelse og trivsel og har tæt samarbejde med forældre.

Pædagogikken er målrettet børnenes behov og interesser, samt aktiviteter, som vi ved styrker børnenes udvikling i en bestemt alder i en positiv retning. Vores pædagogik og struktur er løbende i forandring, da vi agerer og tilrettelægger vores hverdag, aktiviteter og fokusområder ud fra den dynamik, der er i børnegruppen, de givne retningslinjer og lovgivning som f.eks. den styrkede læreplan. Vi bestræber os på at udvikle en hverdag med læring, anerkendelse, inklusion, fællesskab og refleksion for børn og voksne. Vi vil være et dagtilbud, hvor der sker læring, trivsel, dannelse, udvikling og hvor vi understøtter børnene på alle niveauer.

Vi har fokus på overgangene fra hjem til vuggestue, fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. For at gøre overgangen for barnet så trygt som muligt, har vi et øget samarbejde for at skabe de bedste forudsætninger for barnets start i vuggestue, børnehave eller i skole. Når det enkelte barn skal starte i vuggestuen, børnehaven eller i skolen, vil vi med besøg og ved aktiviteter give barnet mulighed for at møde det pædagogiske personale, børnene og de fysiske rammer, så barnet føler sig tryg og oplever genkendelighed.

Alle børn trivselsvurderes minimum to gange om året. Det giver bedre mulighed for at få øje på børn, der har det svært og det bliver mere tydeligt, hvilke tiltag vi skal prioritere for at få et barn i trivsel igen. Forældre er i dette samarbejde en vigtig ressource og vil blive inddraget. 

Få mere information om Trivsel på tværs.

Læs mere om Kløverhuset

Velkommen i børnehave

Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, som danner ramme for alle børns læring og for det pædagogiske arbejde. Vi understøtter pædagogiske tiltag for at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv.

Vi er optaget af at skabe de bedste betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse i små og store fællesskaber. Respekt, tolerance og empati er vigtige værdiord barnet får kendskab til og som barnet udvikler forståelse for i børnehavealderen. Børnene inddeles derfor ofte i mindre grupper til leg, aktiviteter og ture ud af huset.

Vores dagligdag veksler mellem strukturerede aktiviteter, dagligdagens rutiner og leg. Dagen veksler mellem noget børnene skal deltage i og noget børnene kan deltage i. Hver dag er der tidspunkter, hvor børnene selv må finde på, for bl.a. at vise initiativer, målrettethed, fantasi, empati for andre og selvstændighed.

Både for dagligdagens rutiner og aktiviteter gælder det, at børnene skal være aktiv deltagende og det enkelte barn må bidrage til og give plads til andre i fællesskabet. Det er vigtigt, at hvert barn oplever meningsfuldhed i det forpligtende fællesskab med andre, hvor fantasi, virkelyst og nysgerrighed er drivkraften.

Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklings-zone og stiller passende udfordringer, så dagligdagen tilpasses det enkelte barns behov for bl.a. at udvikle selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed.

Leg har en stor betydning i børnehavealderen, da det er gennem legende adfærd barnet tilegner sig viden og bearbejder oplevelser. Leg og legerelationer har stor betydning i at udvikle sociale kompetencer og derfor er børnehaven ude og inde indrettet med forskellige rum og muligheder for leg.

I børnehaven har vi særlig fokus på relations og venskabsdannelse. Da fundamentet og erfaringer med venskaber og legerelationer, har stor betydning for børns trivsel og mod til at lære. Vi har øje for de børn der ikke af sig selv leger og indgår i legefællesskaber. Vi laver derfor legegrupper og aktiviteter, der målretter sig det barn, der skal have hjælp til at komme ind i leg med andre.

Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller og at glæde, smil og nærvær, smitter af på børn og kolleger. Derfor er vores tilgang positiv, anerkendende kommunikation, nærvær og forståelse. Børn udvikler empati og tolerance, hvis de bliver mødt med det samme fra voksne. Her skal både være plads til begejstring og plads til alvor. Vi forsøger at skabe nogle forudsigelig og tydelige rammer for, hvad man må/kan eller ikke må/kan, på en anerkendende måde.

Når nye børn har fået plads i børnehaven, sender vi et brev til barnet, hvor I inviteres til at komme på besøg. Nye børn og forældre er altid velkomne til at besøge legepladsen uden for åbningstiden. Vi tilbyder et opstartsmøde og aftaler individuelt, hvordan jeres barn får en god opstart.

Forældresamarbejdet i Børnehuset er en vigtig del af barnets tid i børnehaven. Det er derfor vores udgangspunkt at opbygge et godt samarbejde til gavn for det enkelte barns trivsel, dannelse, læring, og udvikling.

AULA

Aula er et supplement til kommunikationen mellem hjem og børnehuset. Her skal børn dagligt tjekkes ind når I kommer og ud når I forlader børnehuset. Registreringen af barnet er vigtig, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i børnehuset. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen. Vi udleverer ikke jeres barn/ børn, hvis vi ikke har fået besked om det.

Kontaktoplysninger
Når barnet er tilmeldt et pasningstilbud, kan forældre logge ind via NemId/MitId på aula.dk og oprette sig selv som bruger og registrere barnets stamdata.

Første gang i logger på Aula hjemmefra, skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste begge forældres telefonnumre i Aula, således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer.

Billeder
Vi opfordrer alle til at lægge et vellignende billede ind af jeres barn, som derefter vil vises på Aula skærmen.

Børnehuset vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på jeres smartphone/PC. Billederne bliver slettet efter 30 dage.

Beskeder
Der kan skrives beskeder mellem hjem og forældre, det være sig korte beskeder eller beskeder vedhæftet et dokument. Har vi brug for at kontakte jer i løbet af dagen sender vi SMS-besked eller ringer. Vi benytter SMS-beskeder i de tilfælde, hvor der ikke indgår følsomme personoplysninger.

Læs mere om Aula

Arrangementer

Børnehuset vil i løbet af året have forskellige arrangementer og traditioner. I nogle tilfælde er det kun for børn og det pædagogiske personale og i andre tilfælde er I forældre/bedsteforældre også inviteret. I vil løbende blive orienteret om arrangementerne.

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, markerer vi det i børnehuset.

Vi pynter op med flag og synger fødselsdagssang. Vi fejrer barnet, når vi holder samling og der må gerne medbringes frugt, kage, boller eller lignende til uddeling.

Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag, hvis det passer ind i vores planlægning. Hvis vi skal hjem til fødselsdag, skal børnene inviteres enten i aldersgruppen eller hele stuen.
Deles der invitationer rundt til privat fødselsdag i institutionen, skal det være til hele stuen eller til alle drengene eller til alle pigerne på stuen/gruppen.

Vi vil gerne opfordre til, at I begrænser traktementet, så børnene ikke får for meget sukker.

Legetøj

Vi har meget legetøj i vores børnehus. Vi indkøber legetøj, spil, motorikredskaber og puslespil ud fra, hvad vi mener børnene har brug for og glæde af i deres dagligdag i børnehuset.
Derfor skal børnene ikke medbringe eget legetøj.

Personale

• Pædagog: En mellemlang videregående uddannelse
• Pædagogmedhjælper: Er ufaglært
• Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra folkeskolen.
Udover det fastansatte personale vil vi i perioder have studerende, praktikanter og personer i jobtilbud.

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehuset.

Et barn er sygt, når det er sløjt og ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter, f.eks. at være med på tur eller på legepladsen.

Vi giver kun lægeordineret medicin til børn med kroniske lidelser og efter personlig instruktion af medarbejderne.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn er sygt, dels så vi kan planlægge efter det og dels så vi kan sætte en seddel op, hvis barnet fejler noget, som kan være af interesse for andre forældre - f.eks. smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børn og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.

sygdom 

Der er ingen kostordning i Kløverhuset. Børnene medbringer madpakke med sund og nærende mad til om formiddagen og til frokost. Forældrene er med i en brødordning, hvor de bager boller på skift. Barnet medbringer 3 stk. frugt om ugen som skæres ud til eftermiddagsmaden.

På mere inspiration på hjemmesiderne:

Læs mere på Alt om kost

Madkassen - fakta og inspiration

Forældresamarbejde
Vi ønsker at samarbejdet mellem forældre og børnehuset skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dette opnås bedst gennem tæt daglig kontakt.

Det er derfor afgørende, at både forældre og personale tager den nødvendige tid til den daglige snak. Således at man gennem et godt kendskab til hinanden kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde.

Forældrerådet
Vi har oprettet et Forældreråd. Forældrerådet består af forældre som har valgt at bruge lidt tid på, at hjælpe med at arrangere sociale sammenkomster og støtte op om arrangementer, som børnehuset afholder.

Udlån af børnehuset                                                                   
Børnehuset skal ses som en ressource og være en mulighed for at styrke fællesskabet i lokalsamfundet. Det er derfor muligt at låne børnehuset udenfor åbningstiden til et fælles arrangement for børn og forældre.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Kløverhuset 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn