Børnehuset Langdalshøjen åbnede for de første børn i oktober 2021.

Børnehuset er nyopført og er beliggende i et nyt boligområde i det naturskønne Sejs-Svejbæk. Børnehuset er en integreret daginstitution og er normeret til 42 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Børnehuset vil hen ad vejen blive fyldt op. Vi er startet op med en mindre børnegruppe i både vuggestuen og i børnehaven.

Børnehuset Langdalshøjen er en del af daginstitution Sejs-Laven, som består af 5 børnehuse. For at få skabt samme kultur for hvilken tilgang vi har og hvordan vi pædagogisk arbejder, kommer der personale fra de øvrige børnehuse med. Efterhånden som børnehuset bliver fyldt op vil der blive ansat flere personaler.

Det pædagogiske personale vil hen ad vejen komme til at bestå af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog og i perioder studerende. Pædagogerne har både i vuggestuen og i børnehaven det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling, dannelse og trivsel.

Børnehuset vil være kendetegn på, at der er en sammenhæng mellem ude og inde. Udearalerne fremstår som et stort sammenhængende grønt område med forskellig beplantning og et varieret terræn, som er med til at give flere muligheder for leg, læring, fordybelse, udforskning, bevægelse og sansemotoriske udfoldelser.

Børnehuset er indenfor indrettet med grupperum, fælleszoner, motorik rum og science rum. Lokalerne vil fremstå med små nicher hvor børnene kan lege og fordybe sig.

Pædagogikken er målrettet børnenes behov og interesser, samt aktiviteter, som vi ved styrker børnenes udvikling i en bestemt alder i en positiv retning. Vi bestræber os på at udvikle en hverdag, som er kendetegnet ved læring, anerkendelse, inklusion, fællesskab og refleksion for børn og voksne. Vi vil være et dagtilbud, hvor der sker læring, trivsel, dannelse, udvikling og hvor vi understøtter børnene på alle niveauer.


Læs mere om Langdalshøjen

Velkommen til Langdalshøjens vuggestue

Børnehuset vil hen ad vejen blive fyldt op og vi forventer at starte op med en mindre børnegruppe i vuggestuen. Vi vil med tiden aldersopdele børnene, så en gruppe med de ældste vuggestuebørn fordeles på 1 stue.
Det gør vi for at give børnene en hverdag med flere målrettede pædagogiske aktiviteter og give dem mulighed for at få en tættere relation til jævnaldrende børn.
Vi har stor fokus på vores tilgang til barnet og børnegruppen og møder børnene med kærlig omsorg og anerkendende kommunikation, da det samspil vi tilbyder, har stor betydning for barnets udviklingsmuligheder. I forældre er de vigtigste i barnets liv og derfor har vi stor fokus på at opbygge et tæt samarbejde med jer omkring jeres barns udvikling.

I vuggestuealderen udvikler det enkelte barn emotionelle, sproglige, kognitive, motoriske og sociale kompetencer i samspil med andre børn og de voksne i vuggestuen, hvilket stiller store krav til pædagogikken og aktiviteterne. Det er i den alder børnene lærer at rejse sig op, gå, løbe, hoppe, få øje på andre børn, lege ved siden af andre, udvikler sproget og rollelegen.

Pædagogikken er målrettet børnenes behov og interesser, samt aktiviteter vi ved styrker barnets udvikling i en positiv retning. Vi inddrager børnenes perspektiver og tilrettelægger dagene ud fra børnenes behov. Vores læringssyn er, at børnene skal have de bedste betingelser for at udvikle sig og skabe relationer.

Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, som danner ramme for alle børns læring og for det pædagogiske arbejde. Vi understøtter pædagogiske tiltag for at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv.

Gennem hele dage veksler vi mellem hverdagsrutinerne, børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. I børneinitierede lege følger vi barnet ved at se, høre og benævne barnets initiativer, ved at være i øjenhøjde, være tilgængelig for barnet og stille os til rådighed, når barnet udforsker og leger af sig selv.

Vi møder og tager højde for børnenes dagsform, aktuelle behov og udviklingszone, da børn fra 0-3 år udviklingsmæssigt er forskellige steder. I praksis vil det sige, at vi nogle gange må ændre planerne, for at tilgodese alle børn.

Barnets kommunikation
Det lille barn kommunikerer med omverden gennem lyde og bevægelser. Det kan være svært for barnet at udtrykke sig præcist og modtageren kan have svært ved at forstå, hvad barnet mener. Det er gennem de voksne, barnet lærer sprog og at blive forstået. Vi italesætter alt det, vi gør, benævner barnets handlinger, følelser og tilstande i det samspil vi har med barnet. Når barnet hører sprog i flere sammenhænge, får det erfaringer med sproget og lære med tiden at forstå og tale selv.

Søvn
Børn i vuggestuealderen har brug for at sove i løbet af dagen. Hvor meget og hvor længe er individuelt. Det lille barn har typisk brug for flere lure i løbet af dagen og det lidt ældre barn kan nøjes med at sove en gang. Gode sovevaner er afgørende for barnets overskud til at lære og udvikle sig i en positiv retning.
Vi snakker med jer forældre om barnets søvnvaner, når barnet starter i vuggestuen og kigger løbende på hvor meget og hvor længe det enkelte barn skal sove.
Hvert barn har en bestemt barnevogn eller krybbe at sove i, så det bliver så trygt som muligt. I skal selv medbringe dyne og sengetøj.

Besøg i vuggestuen
Når I forældre har fået tilsagn om, at jeres barn kan starte i vuggestuen, holder vi åben for besøg om formiddagen og I aftaler nærmere på stuen om tidspunkt. Det er vores erfaring at flere små besøg gør barnet mere trygt, når barnet gradvist vænner sig til det nye.
For at gøre opstarten i vuggestuen til en god og tryg oplevelse, har vi en fast procedure for at modtage nye børn i vuggestuen.

Overgange
Vi arbejder på at barnet oplever gode overgange i vuggestuen og til børnehaven.
Når barnet bliver lidt ældre og har brug for flere udfordringer kommer barnet på stuen med de ældste vuggestuebørn. Pædagogikken og dagligdagen er målrettet til aldersgruppen, hvor der er flere forventninger til barnet og aktiviteterne er lidt mere krævende.

Når barnet nærmer sig tre år skal det starte i børnehave. For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehaven tryg er det kommende børnehavebarn på mange små besøg i børnehaven. Her er barnet med til samling, spisning og andre aktiviteter, i det omfang det har lyst og det giver mening for barnet. På den måde bliver barnet langsomt tilvænnet børnehavelivet.

Overgangen til børnehave sker i et samarbejde med forældre og for at gøre overgangen nemmere for barnet opfordres forældre til at tage barnet med på besøg. Når det bliver tid til at starte i børnehaven, bliver forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor der snakkes om barnets udvikling og trivsel, der aftales hvordan opstarten i børnehaven skal være og hvordan vi i samarbejde bedst muligt kan støtte barnet.

Velkommen til Langdalshøjens børnehave

Børnehuset vil hen ad vejen blive fyldt op og børnene vil med tiden blive fordelt på alle fire stuer.

Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, som danner ramme for alle børns læring og for det pædagogiske arbejde. Vi understøtter pædagogiske tiltag for at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv.

Vi er optaget af at skabe de bedste betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse i små og store fællesskaber. Respekt, tolerance og empati er vigtige værdiord barnet får kendskab til og som barnet udvikler forståelse for i børnehavealderen. Børnene inddeles derfor ofte i mindre grupper til leg, aktiviteter og ture ud af huset.

Vores dagligdag veksler mellem strukturerede aktiviteter, dagligdagens rutiner og leg. Dagen veksler mellem noget børnene skal deltage i og noget børnene kan deltage i. Hver dag er der tidspunkter, hvor børnene selv må finde på, for bl.a. at vise initiativer, målrettethed, fantasi, empati for andre og selvstændighed.

Både for dagligdagens rutiner og aktiviteter gælder det, at børnene skal være aktiv deltagende og det enkelte barn må bidrage til og give plads til andre i fællesskabet. Det er vigtigt, at hvert barn oplever meningsfuldhed i det forpligtende fællesskab med andre, hvor fantasi, virkelyst og nysgerrighed er drivkraften.

Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklings-zone og stiller passende udfordringer, så dagligdagen tilpasses det enkelte barns behov for bl.a. at udvikle selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed.

Leg har en stor betydning i børnehavealderen, da det er gennem legende adfærd barnet tilegner sig viden og bearbejder oplevelser. Leg og legerelationer har stor betydning i at udvikle sociale kompetencer og derfor er børnehaven ude og inde indrettet med forskellige rum og muligheder for leg.

I børnehaven har vi særlig fokus på relations og venskabsdannelse. Da fundamentet og erfaringer med venskaber og legerelationer, har stor betydning for børns trivsel og mod til at lære. Vi har øje for de børn der ikke af sig selv leger og indgår i legefællesskaber. Vi laver derfor legegrupper og aktiviteter, der målretter sig det barn, der skal have hjælp til at komme ind i leg med andre.

Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller og at glæde, smil og nærvær, smitter af på børn og kolleger. Derfor er vores tilgang positiv, anerkendende kommunikation, nærvær og forståelse. Børn udvikler empati og tolerance, hvis de bliver mødt med det samme fra voksne. Her skal både være plads til begejstring og plads til alvor. Vi forsøger at skabe nogle forudsigelig og tydelige rammer for, hvad man må/kan eller ikke må/kan, på en anerkendende måde.

Når nye børn har fået plads i Langdalshøjens børnehave, sender vi et brev til barnet, hvor I inviteres til at komme på besøg. Nye børn og forældre er altid velkommen til at besøge legepladsen uden for lukketid. Vi tilbyder et opstartsmøde og aftaler individuelt, hvordan jeres barn får en god opstart.

Forældresamarbejdet i Langdalshøjen er en vigtig del af vores liv i børnehaven. Det er derfor altid vores udgangspunkt at opbygge et godt samarbejde til gavn for det enkelte barns trivsel og udvikling.

AULA
Aula er et supplement til kommunikationen mellem hjem og daginstitution.

Komme/gå system
Her skal børn dagligt checkes ind og ud. Ligeledes kan forældre skrive hvem, der henter barnet, hvornår barnet skal hjem og skrive hvis barnet enten har en fridag/ferie eller er syg.

Beskeder
Der skrives beskeder mellem hjem og forældre, det være sig korte beskeder eller beskeder vedhæftet et dokument.

Billeder
Der kan lægges billeder op, så forældre kan se hvad der foregår i børnehuset. Ligeledes kan billeder bruges til en daglig snak i hjemmet om hvad der er sket i dag.

Aulaplatformen skal anvendes lige fra barnets opstart i daginstitution og til barnet forlader folkeskolen.

Når barnet er tilmeldt et pasningstilbud, kan forældre logge ind via Nem Id på aula.dk og oprette sig selv som bruger og registrere barnets stamdata.

Læs mere om Aula

Arrangementer
I Langdalshøjen vil vi i løbet af året have forskellige arrangementer og traditioner, som vi holder i hævd. I nogle tilfælde er det kun for børn og det pædagogiske personale og i andre tilfælde er I forældre også inviteret. I vil løbende blive orienteret om arrangementerne.

• Vi holder fastelavn med udklædning, lege og tøndeslagning.
• Vi nyder julemåneden og hvad der her hører til.
• Vi holder afslutning for de store børn, der skal i skole

Fødselsdage
Når et barn har fødselsdag, markerer vi det i børnehuset.

Vi pynter op med flag og synger fødselsdagssang. Vi fejrer barnet, når vi holder samling og der må gerne medbringes frugt, kage, boller eller lignende til uddeling.

Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag, hvis det passer ind i vores planlægning. Hvis vi skal hjem til fødselsdag, skal børnene inviteres enten i aldersgruppen eller hele stuen.
Deles der invitationer rundt til privat fødselsdag i institutionen, skal det være til hele stuen eller til alle drengene eller til alle pigerne på stuen/gruppen.

Vi vil gerne opfordre til, at I begrænser traktementet, så børnene ikke får for meget sukker.

Legetøj
Vi har meget legetøj i vores børnehave. Vi indkøber legetøj, spil, motorikredskaber og puslespil ud fra, hvad vi mener børnene har brug for og glæde af i deres dagligdag i børnehaven.
Derfor skal børnene ikke medbringe eget legetøj.

Personale
Udover det faste personale, har vi i perioder personer i jobtilbud.

• Pædagog: En mellemlang videregående uddannelse
• Pædagogmedhjælper: Er ufaglært
• Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen

Sygdom
Vi modtager ikke syge børn i Langdalshøjen.

Et barn er sygt, når det er sløjt og ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter, f.eks. at være med på tur eller på legepladsen.

Vi giver kun lægeordineret medicin til børn med kroniske lidelser og efter personlig instruktion af medarbejderne.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn er sygt, dels så vi kan planlægge efter det og dels så vi kan sætte en seddel op, hvis barnet fejler noget, som kan være af interesse for andre forældre - f.eks. smitsomme sygdomme.
sygdom

Kostordning i Langdalshøjen

Børnehuset Langdalshøjen har fuldkostordning for både vuggestue og børnehave.
Det indebærer formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid.

Kvalitet
Vi vil arbejde på at få det økologiske spisemærke – sølv med 60-90 % økologi.
Der vælges økologi, hvor det er økonomisk rimeligt og ud fra hvordan produkterne anvendes. Der vælges f.eks. primært økologi på mælkeprodukter, kolonialvarer, frugt og grønt.

Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt både økologisk og ikke økologisk.

Økologimærker
De økologiske spisemærker

økologimærker

Hvad lægger vi vægt på
I barndommen lægges grunden til en sund livsstil både i forhold til kost og motion. Vi ønsker at tilbyde en sund, ernæringsrigtig og smagsvarieret kost. Børns lyst til at spise, at vælge og at smage varieret kost styrkes ved, at de bliver udfordret sammen ved det fælles måltid.

Måltidet skal være rammen om at opleve socialt fællesskab ved at spise det samme måltid, lære almindelig bordskik, tage af et fad, hjælpe hinanden med at øse op, sende rundt, dele hvad der er på fadet og ved at deltage i det praktiske arbejde som borddækning og afrydning.

Vi følger de kostanbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og gør brug af de 10 nye kostråd i hverdagen.

De 10 kostråd
de 10 kostråd

Dagens måltider
Formiddagsmad i vuggestuen og børnehaven er kl. 9.00.
Der tilbydes brød med smør eller flødeost og noget grønt.
Frokost i vuggestuen kl. 10.45 og i børnehaven kl. 11.30.
Der serveres både varm mad og kold mad.

Vuggestuen får smurt rugbrødsmad og børnehaven har smør-selv rugbrød.

I vuggestuen differentieres der i forhold til alder og udvikling og der tilbydes derfor også grød til de mindste.

I pålægstyper varieres der imellem æg, fisk, leverpostej, pålæg, ost og frugt- eller grøntpålæg.
Der serveres altid grøntsager til frokostmåltidet. Der varieres mellem rene råkosttyper, gnavegrøntsager og pasta- eller bulgursalater
frokosttallerken
Eftermiddagsmad i vuggestuen og i børnehaven er kl. 14.00.
Der tilbydes friskbagt grovbrød og årstidens udskåret frugt eller gulerødder.

Drikkevarer
Vuggestuen får mælk til frokost og vand til de øvrige måltider.
Børnehaven får vand til måltiderne og har udover måltiderne altid adgang til frisk drikkevand fra koldtvandsautomat.

Turmad
På ture medbringes der brød, leverpostej, spegepølse/skinke, frugt og grønt, lejlighedsvis pølsehorn, pizzasnegle. Det kan smøres på turen eller det kan medbringes som smurt mad.

Allergi
Der tages hensyn til børn med allergi. Allergien skal dog diagnosticeres af en læge og der skal foreligge en lægeerklæring. I særlige tilfælde kan opgaven være så stor, at vi desværre ikke kan løse den.

Kræsne børn
Kræsne børn, børn med smalt repertoire udfordres af sunde og velsmagende alternativer. Efter indkøring tages der hurtigt ved lære af de andre børns adfærd – opfordringer til at smage, smitter af fra de andre børn. Det betyder mindre kræsne og mere alsidigt spisende børn.

Hvis barnet ikke kan lide dagens måltid, kan det tilbydes rugbrød med f.eks. smør eller leverpostej.

Overvægt/undervægt
Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostens sammensætning. Vi har særlig fokus på sukker og fedt i vores madordning. Når vi møder børn, der ser ud til at have tendens til at udvikle overvægt, snakker vi med forældrene. Ligeledes er vi opmærksomme på børn, der er småt spisende.

Højtider
I Langdalshøjen vil vi fejre flere af årets højtider og andre begivenheder i løbet af året.

Vi vil fejre fastelavn med bl.a. hjemmebagte fastelavnsboller, påsken med en hyggelig påskefrokost og julen med en julefrokost, hvor børnene deltager i forberedelserne.

Køkkenmedarbejderen i Langdalshøjen er ansvarlig for menuplanlægning, indkøb og produktion. Hun er også ansvarlig for udarbejdelse af egenkontrolprogram.

Forældresamarbejde
Vi ønsker at samarbejdet mellem forældre og børnehuset skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dette opnås bedst gennem tæt daglig kontakt.

Det er derfor afgørende, at både forældre og personale tager den nødvendige tid til den daglige snak. Således at man gennem et godt kendskab til hinanden kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde.

Forældre er meget velkommen til at opholde sig i børnehuset udover de tidspunkter, hvor børnene afleveres og hentes.

Forældreforeningen
Der vil i løbet af året blive oprettet en Forældreforening som komme til at bestå af en række forældre, som har valgt at bruge lidt tid på, at hjælpe med at arrangere sociale sammenkomster i Langdalshøjen og støtte op om arrangementer, som børnehuset afholder.