Lynghøjen om os

Børnehuset Lynghøjen er en integreret institution, der ligger på Strandvejen 1, 8600 Silkeborg. Børnehuset har til huse på en lille bakke i det naturskønne Sejs-Svejbæk i en ældre bygning og omgivet af en dejlig kuperet legeplads med høje træer, skrænt, bålplads og gynger på den ene side af huset og en mere traditionel legeplads på den anden side af huset med små legeområder, cykelbane og en lille græsplæne.

Børnehuset Lynghøjen er normeret til 24 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

I Lynghøjen er der ansat ca. 16 pædagogiske medarbejdere: Pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog og i perioder vejledningspædagoger. Pædagogerne har både i vuggestuen og i børnehaven det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling, dannelse og trivsel.

Vuggestuegruppen består af et team, der er fordelt på to grupper: Rumpenissestuen, her er børnene ca. 0-2,5 år og Brumbassestuen, her er børnene ca. 2,5-3 år.
Børnehavegruppen består af 3-4 grupper, der er fordelt på 3 stuer. Rævestuen er børnene 5-6 år, Pindsvinestuen er børnene fra 4-5 år og Muldvarpestuen er børnene fra 3-4 år.

I børnehaven har vi aldersopdelt børnene for at give børnene en hverdag, hvor der er mulighed for at planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter for aldersgruppen, ligesom det ofte giver en tættere og mere direkte interaktion mellem børn og voksne, hvilket fremmer børns læring. Vi vil være et dagtilbud, hvor der sker læring, trivsel, udvikling og vi understøtter børnene på alle niveauer.

Læs mere om Lynghøjen

Velkommen til Lynghøjens vuggestue

I Lynghøjen er vuggestuebørnene fordelt på to stuer. På Rumpenissestuen er de yngste børn og på Brumbassestuen er de ældste. Til hver stue er tilknyttet faste pædagoger og medhjælpere. Det overordnede ansvaret for barnets trivsel og udvikling har primærpædagogen på stuen og det er hende/ham, der indkalder til samtaler med forældrene. Den daglige kontakt til barnet og forældrene er et fælles ansvar.

Vi er en vuggestue med gode fysiske rammer, så vores rum kan bruges på forskellig vis. Vi har et stort rum, som i det daglige bruges til tumle- og legerum, motorikbaner, bevægelseslege og spontane aktiviteter på børnenes initiativer.

I vuggestuealderen udvikler det enkelte barn emotionelle, sproglige, kognitive, motoriske og sociale kompetencer i samspil med andre børn og de voksne i vuggestuen, hvilket stiller store krav til pædagogikken og aktiviteterne. Det er i den alder børnene lærer at rejse sig op, gå, løbe, hoppe, få øje på andre børn, lege ved siden af andre, udviklet sproget og rollelegen.

Vi har stor fokus på vores tilgang til barnet og børnegruppen og møder børnene med kærlig omsorg og anerkendende kommunikation, da det samspil vi tilbyder, har stor betydning for barnets udviklingsmuligheder. I forældre er de vigtigste i barnets liv og derfor har vi stor fokus på at opbygge et tæt samarbejde med jer omkring jeres barns udvikling.

Pædagogikken er målrettet børnenes behov og interesser, samt aktiviteter vi ved styrker barnets udvikling i en positiv retning. Vi inddrager børnenes perspektiver og tilrettelægger dagene ud fra børnenes behov. Vores læringssyn er, at børnene skal have de bedste betingelser for at udvikle sig og skabe relationer.
  
Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, som danner ramme for alle børns læring og for det pædagogiske arbejde. Vi understøtter pædagogiske tiltag for at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv.

Gennem hele dage veksler vi mellem hverdagsrutinerne, børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. I børneinitierede lege følger vi barnet ved at se, høre og benævne barnets initiativer, ved at være i øjenhøjde, være tilgængelig for barnet og stille os til rådighed, når barnet udforsker og leger af sig selv.

Vi møder og tager højde for børnenes dagsform, aktuelle behov og udviklingszone, da børn fra 0-3 år udviklingsmæssigt er forskellige steder. I praksis vil det sige, at vi nogle gange må ændre planerne, for at tilgodese alle børn.

Barnets kommunikation

Det lille barn kommunikerer med omverden gennem lyde og bevægelser. Det kan være svært for barnet at udtrykke sig præcist og modtageren kan have svært ved at forstå, hvad barnet mener. Det er gennem de voksne, barnet lære sprog og at blive forstået. Vi italesætter alt det, vi gør, benævner barnets handlinger, følelser og tilstande i det samspil vi har med barnet. Når barnet hører sprog i flere sammenhænge, får det erfaringer med sproget og lære med tiden at forstå og tale selv.

Søvn

Børn i vuggestuealderen har brug for at sove i løbet af dagen. Hvor meget og hvor længe er individuelt. Det lille barn har typisk brug for flere lure i løbet af dagen og det lidt ældre barn kan nøjes med at sove en gang. Gode sovevaner er afgørende for barnets overskud til at lære og udvikle sig i en positiv retning.
Vi snakker med jer forældre om barnets søvn vaner, når barnet starter i vuggestuen og kigger løbende på hvor meget og hvor længe det enkelte barn skal sove.
Hvert barn får en bestemt barnevogn eller krybbe at sove i, så det bliver så trygt som muligt. I skal selv medbringe sengetøj og vaske det hver fredag.

Besøg i vuggestuen

Når I forældre har fået tilsagn om, at jeres barn kan starte i vuggestuen, holder vi åben for besøg om formiddagen og I aftaler nærmere på stuen om tidspunkt. Det er vores erfaring at flere små besøg gør barnet mere trygt og vi oplever en mere glidende overgang fra hjem til vuggestue, når barnet gradvist vænner sig til det nye.
For at gøre opstarten i vuggestuen til en god og tryg oplevelse, har vi en fast procedure for at modtage nye børn i vuggestuen.

Se vores folder omkring start i vuggestuen

Overgang til Brumbassestuen og børnehaven

Når barnet bliver lidt ældre og har brug for flere udfordringer kommer barnet på Brumbassestuen. Her er pædagogikken og dagligdagen tilrettet de ældste vuggestuebørn og derfor er forventningerne og aktiviteterne målrettet børn i lige netop denne alder.

Vuggestuen og børnehaven arbejder tæt sammen omkring overgangen fra vuggestuen til børnehaven, således at barnet får en god børnehavestart.

Når barnet nærmer sig tre år skal det starte i børnehave. For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehaven tryg er det kommende børnehavebarn på mange små besøg i børnehaven. Her er barnet med til samling, spisning og andre aktiviteter, i det omfang det har lyst og det giver mening for barnet. På den måde bliver barnet langsomt tilvænnet børnehavelivet.

Overgangen til børnehave sker i et samarbejde med forældre og for at gøre overgangen nemmere for barnet opfordres forældre til at tage barnet med på besøg. Når det bliver tid til at starte i børnehaven, bliver forældre tilbudt en opstartssamtale, hvor der snakkes om barnets udvikling og trivsel, der aftales hvordan opstarten i børnehaven skal være og hvordan vi i samarbejde bedst muligt kan støtte barnet.

Velkommen til Lynghøjens børnehave 

I Lynghøjens børnehave er der tre stuer, hvor børnene er aldersopdelt.

I børnehaven er der tre aldersopdelte grupper og de tre børnehave-grupper er fordelt på tre stuer; Muldvarpestuen er børnene fra 3-4 år, Pindsvinestuen er børnene fra 4-5 år og på Rævestuen er børnene 5-6 år.

Vi har gode erfaringer med at dele børnene op på denne måde, da det er vigtigt for os, at børnene spejler sig i jævnaldrende børn og både aktiviteter og indretning kan tilgodese aldersgruppen. Først på dagen og sidst på dagen er børnene sammen på tværs af aldre, da vi åbner og lukker sammen.

Stuerne er indrettet til den aktuelle alder og alle grupper i børnehaven har fælles legeplads, der er indrettet med varierede muligheder for bevægelse og motoriske udfoldelse. Her er både plads til stille lege og mere vilde lege.

Pædagogikken er målrettet børnenes behov og interesser, samt aktiviteter, som vi ved styrker barnets udvikling i en bestemt alder i en positiv retning. Vi bestræber os på at udvikle en hverdag, som er kendetegnet ved læring, anerkendelse, inklusion, fællesskab og refleksion for børn og voksne.

Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, som danner ramme for alle børns læring og for det pædagogiske arbejde. Vi understøtter pædagogiske tiltag for at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv.

Vi er optaget af at skabe de bedste betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse i små og store fællesskaber. Respekt, tolerance og empati er vigtige værdiord barnet får kendskab til og som barnet udvikler forståelse for i børnehavealderen. Børnene inddeles derfor ofte i mindre grupper til leg, aktiviteter og ture ud af huset.
  
Vores dagligdag veksler mellem strukturerede aktiviteter, dagligdagens rutiner og leg. Dagen veksler mellem noget børnene skal deltage i og noget børnene kan deltage i. Hver dag er der tidspunkter, hvor børnene selv må finde på, for bl.a. at vise initiativer, målrettethed, fantasi, empati for andre og selvstændighed.

Både for dagligdagens rutiner og aktiviteter gælder det, at børnene skal være aktiv deltagende og det enkelte barn må bidrage til og give plads til andre i fællesskabet. Det er vigtigt, at hvert barn oplever meningsfuldhed i det forpligtende fællesskab med andre, hvor fantasi, virkelyst og nysgerrighed er drivkraften.

Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklings-zone og stiller passende udfordringer, så dagligdagen tilpasses det enkelte barns behov for bl.a. at udvikle selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed.

Leg har en stor betydning i børnehavealderen, da det er gennem legende adfærd barnet tilegner sig viden og bearbejder oplevelser. Leg og legerelationer har stor betydning i at udvikle sociale kompetencer og derfor har vi indrettet børnehaven og legepladsen med forskellige rum og muligheder for leg.

I børnehaven har vi særlig fokus på relations og venskabsdannelse. Da fundamentet og erfaringer med venskaber og legerelationer, har stor betydning for børns trivsel og mod til at lære. Vi har øje for de børn der ikke af sig selv leger og indgår i legefællesskaber. Vi laver derfor legegrupper og aktiviteter, der målretter sig det barn, der skal have hjælp til at komme ind i leg med andre.

Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller og at glæde, smil og nærvær, smitter af på børn og kolleger. Derfor er vores tilgang positiv, anerkendende kommunikation, nærvær og forståelse. Børn udvikler empati og tolerance, hvis de bliver mødt med det samme fra voksne. Her skal både være plads til begejstring og plads til alvor. Vi forsøger at skabe nogle forudsigelig og tydelige rammer for, hvad man må/kan eller ikke må/kan, på en anerkendende måde.

Vi har stor fokus på overgangene mellem grupperne og arbejder på at gøre overgange trygge. Både når børnene kommer fra vuggestuen eller internt i vores egne grupper. Når en gruppe skal flytte lokale, bruger vi tid optil flytningen, hvor en lille gruppe af børnene kommer på besøg. Så børnene vænner sig til de nye rammer og de voksne inden de starter. Desuden er der altid mindst en kendt voksen med i den nye gruppe. Alle børn har kendskab og en relation til alle voksne, da vi åbner børnehaven og lukker sammen hver dag.

Når nye børn har fået plads i Lynghøjens børnehave, sender vi et brev til barnet, hvor I inviteres til at komme på besøg, så barnet stille og roligt kan vænne sig til det nye liv, der skal til at starte. Vi anbefaler, at I kommer på besøg flere gange, ring evt. og lav aftaler. Nye børn og forældre er altid velkommen til at besøge legepladsen uden for lukketid. Vi tilbyder et opstartsmøde og aftaler individuelt, hvordan jeres barn får en god opstart.

Forældresamarbejdet i Lynghøjen er en vigtig del af vores liv i børnehaven. Det er derfor altid vores udgangspunkt at opbygge et godt samarbejde til gavn for det enkelte barns trivsel og udvikling.

AULA
Vores komme/gå system

Tjek ind/ud:
Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touchskærm, der hænger ved indgangen til hhv. vuggestuen og børnehaven, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i institutionen. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen.

Forældre kan via smartphone eller PC melde barnet fri/syg, læse beskeder, se legelister, se billeder m.m.

Kontaktoplysninger
Første gang i logger på Aula hjemmefra, skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste jeres telefonnumre i Aula (begge forældre), således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer (vores iPhones er koblet sammen med Aula). Det vil lette vores arbejde i dagligdagen. Samtidig giver det jer forældre mulighed for at lave legeaftaler, da telefonnumrene også kommer til at stå på Aulas kontaktliste.

Billeder:
Vi opfordrer alle til at lægge et vellignende billede ind af jeres barn, som derefter vil vises på Aula skærmen.

I Lynghøjen vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på jeres smartphone/PC.

Beskeder:
Personalet har mulighed for at sende korte beskeder til forældre på Aula. Forældre skal fortsat benytte sig af SMS hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette er for sikre at beskederne når frem til den rette modtager.

Ved særlige vigtige beskeder skal I selvfølgelig ikke tøve med at ringe.

Oprettelse:
Første gang I bruger Aula skal i logge på aula.dk med jeres NemID.

Husk at Aula ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet, så de har mere tid til dit barn.

Har I brug for vejledning til Aula, er I altid velkomne til at spørge i institutionen.

Læs mere om Aula

Arrangementer

I Lynghøjen har vi i løbet af året forskellige arrangementer og traditioner, som vi holder i hævd. I nogle tilfælde er det kun for børn og det pædagogiske personale og i andre tilfælde er I forældre også inviteret. I vil løbende blive orienteret om arrangementerne.

• Vi holder fastelavn med udklædning, lege og tøndeslagning.
• Vi nyder julemåneden og hvad der her hører til.
• Vi holder afslutning for de store børn, der skal i skole.
• Vi holder forældrearbejdsdag - Og vi holder sommerfest :)
  

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, markerer vi det i børnehuset.

Vi hejser flaget for fødselaren og synger fødselsdagssang. Vi fejrer barnet, når vi holder samling og der må gerne medbringes frugt, kage, boller eller lignende til uddeling.

Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag, hvis det passer ind i vores planlægning. Hvis vi skal hjem til fødselsdag, skal børnene inviteres enten i aldersgruppen eller hele stuen.

Deles der invitationer rundt til privat fødselsdag i institutionen, skal det være til hele stuen eller til alle drengene eller til alle pigerne på stuen/gruppen.

Vi vil gerne opfordre til, at I begrænser traktementet, så børnene ikke får for meget sukker.

Legetøj

Vi har meget legetøj i vores børnehave. Vi indkøber legetøj, spil, motorikredskaber og puslespil ud fra, hvad vi mener børnene har brug for og glæde af i deres dagligdag i børnehaven.
Derfor ønsker vi ikke, at børnene medbringer eget legetøj.

legetøj 

Personale

Udover det faste personale, har vi i perioder personer i jobtilbud.

• Pædagog: En mellemlang videregående uddannelse
• Pædagogmedhjælper: Er ufaglært
• Pædagogiskassistent = PA: Er en ungdomsuddannelse, som tager ml. 1½ til 2½ år, som man kan søge ind på direkte fra Folkeskolen     

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i Lynghøjen.

Et barn er sygt, når det er sløjt og ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter, f.eks. at være med på tur eller på legepladsen.

Vi giver kun lægeordineret medicin til børn med kroniske lidelser og efter personlig instruktion af medarbejderne.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn er sygt, dels så vi kan planlægge efter det og dels så vi kan sætte en seddel op, hvis barnet fejler noget, som kan være af interesse for andre forældre - f.eks. smitsomme sygdomme.

sygdom

Leje af lokaler

Vi får ofte forespørgsler angående leje af vores institutions lokaler.

Vi udlejer til arrangementer, der foregår i dagtimerne og som er i relation til børn, der går i institutionen.
Fester for voksne uden deltagelse af børn udlejer vi ikke til.
Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand som på udlånsdagen.
Send en mail til jobh@silkeborg.dk

Kostordning i Lynghøjen

Børnehuset Lynghøjen har en fuldkostordning for både vuggestue og børnehave.
Det indebærer formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid.

Kvalitet

Vi har det økologiske spisemærke – Guld med 90-100 % økologi.
Der vælges økologi, hvor det er økonomisk rimeligt og ud fra hvordan produkterne anvendes. Der vælges fx primært økologi på mælkeprodukter, kolonialvarer, frugt og grønt.

Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt både økologisk og ikke økologisk.

Økologimærker

De økologiske spisemærker

økologimærker

Hvad lægger vi vægt på

I barndommen lægges grunden til en sund livsstil både i forhold til kost og motion. Vi ønsker at tilbyde en sund, ernæringsrigtig og smagsvarieret kost. Børns lyst til at spise, at vælge og at smage varieret kost styrkes ved, at de bliver udfordret sammen ved det fælles måltid.
  
Måltidet skal være rammen om at opleve socialt fællesskab ved at spise det samme måltid, lære almindelig bordskik, tage af et fad, hjælpe hinanden med at øse op, sende rundt, dele hvad der er på fadet og ved at deltage i det praktiske arbejde som borddækning og afrydning.

Vi følger de kostanbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og gør brug af de 10 nye kostråd i hverdagen.

De 10 kostråd

de 10 kostråd

Dagens måltider

Formiddagsmad i vuggestuen kl. 9.00 og i børnehaven 8:45.
Der tilbydes rugbrød med smør eller flødeost. Der varieres med hhv. knækbrød og grovbrød med smør og flødeost. Dertil tilbydes gulerødder.

Frokost i vuggestuen kl. 10.30 og i børnehaven kl. 11.30.
Der serveres både varm mad og kold mad.

Vuggestuen får smurt rugbrødsmad og børnehaven har smør-selv rugbrød.

I vuggestuen differentieres der i forhold til alder og udvikling og der tilbydes derfor også grød til de mindste.

I pålægstyper varieres der imellem æg, fisk, leverpostej, pålæg, ost og frugt- eller grøntpålæg.
Der serveres altid grøntsager til frokostmåltidet. Der varieres mellem rene råkosttyper, gnavegrøntsager og pasta- eller bulgursalater

frokosttallerken

Eftermiddagsmad i vuggestuen kl. 14.00 og i børnehaven 13:30.
Der tilbydes friskbagt grovbrød og årstidens udskåret frugt eller gulerødder. 

Drikkevarer

Vuggestuen får mælk til frokost og vand til de øvrige måltider.
Børnehaven får vand til måltiderne og har udover måltiderne altid adgang til frisk drikkevand fra koldtvandsautomat.

Turmad

På ture medbringes der brød, leverpostej, spegepølse/skinke, frugt og grønt, lejlighedsvis pølsehorn, pizzasnegle. Det kan smøres på turen eller det kan medbringes som smurt mad.

Allergi

Der tages hensyn til børn med allergi. Allergien skal dog diagnosticeres af en læge og der skal foreligge en lægeerklæring.I særlige tilfælde kan opgaven være så stor, at vi desværre ikke kan løse den.

Kræsne børn

Kræsne børn, børn med smalt repertoire udfordres af sunde og velsmagende alternativer. Efter indkøring tages der hurtigt ved lære af de andre børns adfærd – opfordringer til at smage, smitter af fra de andre børn. Det betyder mindre kræsne og mere alsidigt spisende børn.
Hvis barnet ikke kan lide dagens måltid, kan det tilbydes rugbrød med f.eks. smør eller leverpostej.

Overvægt/undervægt

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostens sammensætning. Vi har særlig fokus på sukker og fedt i vores madordning. Når vi møder børn, der ser ud til at have tendens til at udvikle overvægt, snakker vi med forældrene. Ligeledes er vi opmærksomme på børn, der er småt spisende.

Kostordning som pædagogisk aktivitet

I Lynghøjen har vi tradition for at have udeuger, hvor børnene aktivt tager del i f.eks. fremstillingen af bålmad. Det er det pædagogiske personale, der er ansvarlige for dette i samarbejde med den køkkenansvarlige omkring råvarer mv.

På tavlen i børnehaven kan forældrene følge med i, hvad der serveres. 

Højtider

I Lynghøjen fejrer vi flere af årets højtider og andre begivenheder i løbet af året.

Vi fejrer fastelavn med bl.a. hjemmebagte fastelavnsboller, påsken med en hyggelig påskefrokost og julen med en julefrokost, hvor børnene deltager i forberedelserne.

Køkkenmedarbejderen i Lynghøjen er Nid Madsen.
Nid er ansvarlig for menuplanlægning, indkøb og produktion. Hun er også ansvarlig for udarbejdelse af egenkontrolprogram

Forældresamarbejde: 

Samarbejdet mellem forældrene skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dette opnås bedst gennem tæt daglig kontakt.

Det er derfor afgørende, at både forældre og personale tager den nødvendige tid til den daglige snak. Således at man gennem et godt kendskab til hinanden kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde.

Forældre er meget velkommen til at opholde sig i institutionen udover de tidspunkter, hvor børnene afleveres og hentes.

Forældreforeningen:

Forældreforeningen i Lynghøjen består af en række forældre, som har valgt at bruge lidt tid på, at hjælpe med at arrangere sociale sammenkomster i Lynghøjen.
Desuden støtter de op om arrangementer, som institutionen afholder.


Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Lynghøjen bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket op til på den her side.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn